پروژه های در حال اجرا

پروژه های تحت ساختمان:

1: مزارشریف – دره سوف (140 کیلومتر): کار این پروژه در نوامبر 2007 آغاز و تاحال تحت ساختمان قرار دارد. قرار است کارساختمان این پروژه در نوامبر 2011 تکمیل گردد.

2:بامیان – یکاولنگ (50 کیلومتر). کار این پروژه در نوامبر 2007 شروع و تاحال تحت ساختمان قرار دارد. قرار است کارساختمان این پروژه در می 2011 تکمیل گردد.

3: بگرامی –سپری (50 کیلومتر): این پروژه در اگست 2010 شروع و تاحال تحت ساختمان قرار دارد. قرار است کارساختمان این پروژه در اگست 2012 تکمیل گردد.

4:پل براق - درصوف به طول 64, 5 کیلومتر که   قرارداد کارساختمان آن بتاریخ 1/11/2007 با کمپنی سامون کوریائی به مبلغ 44.55میلون دالر عقد گردیده است که کار ساختمان آن تاریخ 8/05/2008 شروع وقرار است که کار ساختمان آن در 4 نوامبر 2011 تکمیل گردد ولی نظر به حمله مسلحانه که بتاریخ 17 دسامبر2010بالای پروژه صورت گرفت به همین ملحوظ کار ان متوقف بود در این اواخر خوشبختانه در بعضی قسمت های از پروژه کار ساختمان دوباره آغازگردیده است. باید گفت که برای قراردادی مبلغ 22.24 میلیون دالرامریکائی تا فلحال پرداخت صورت گرفته استو فیصدی پیشرفت کار آن 48.95 میباشد.

5: جبل السراج –نجراب (50 کیلومتر): این پروژه در اگست 2010 شروع و تاحال تحت ساختمان قرار دارد. قرار است کار ساختمان این پروژه در اگست 2012 تکمیل گردد.

6: بامیان –یکاولنگ به طول 98.9 کیلومتر که قرارداد کارساختمان آن بتاریخ 1/11/2007با کمپنی سامون کوریائی به مبلغ 69.11میلون دالر امریکائی عقد گردیده است که کار ساختمان آن به تاریخ8/05/2008 آغاز گردیده است وقرار است که کار ساختمان آن در 4 نوامبر 2011 تکمیل گرددولی نظر به بعضی مشکلات که عبارت از تغیر در دیزاین وموضوع استملاک زمین باعث آن شد که میعاد قرارداد الی 30 جون 2012 تمدید گردد که فیصدی پیشرفت کار آن 87.77  بوده و برای قراردادی مبلغ  53.18 میلیون دالر امریکایی تا فلحال پرداخت صورت گرفته است.

6: پروژه بگرامی- سپری به طول 50 کیلومتر بوده که کار ساختمان آن بتاریخ 04/06/1389 شروع و قرار است که به تاریخ 04/06/1392 به پایه اکمال بر سد. که تا فعلآ کار ساختمان پروژه 19.4% فیصد پیشرفت نموده است. و پرداخت که برای قراردادی صورت گرفته است مبلغ  12.51 میلیون دالر می باشد وپروسه سروی استملاک زمین ان تکمیل گردیده و جمع آوری اسناد آن ادامه دارد.

پروژه های تحت پروسه تدارکاتی:

1.فیض آباد – بهارک (44 کیلومتر): این پروژه تاهنوز تحت پروسه تدارکاتی قرار دارد.

2.قیصار –لامان (233 کیلومتر): این پروژه تاهنوز تحت پروسه تدارکاتی قرار دارد.

3:پروژه لشکرگاه – چاه انجیر بطول 31.6 کیلومتر:

پروژه متذکره که بخش مشاورتی آن دراین اواخر از طریقARDS به اعلان دواطلبی سپرده شده بود که یک تعداد کمپنی های مشاورتی علاقمندی خویش را در زمینه ابراز نموده بودند و فعلا" اسناد کمپنی های علاقمند از طریق کمیته انتخاب شده وزارت فواید عامه تحت ارزیابی قرار دارد.