گزارش مختصر پروژه های بانک انکشاف آسیائی

گزارش مختصر پروژه های بانک انکشاف آسیائی:

بانک انکشاف آسیایی شماری از پروژه های مربوط به سکتور سرک را ازطریق دفتر تنظیم برنامه ها تمویل و تطبیق می نماید. دفتر تنظیم برنامه ها (PMO) که قبلاٌ منحیث واحد تنظیم پروژه (PMU) فعالیت میکرد یک دفتریست که توسط بانک انکشاف آسیایی تمویل میگردد. این دفتر فعالیت های خویش را در سال 2004 تحت چارچوب وزارت فواید عامه و نظارت مستقیم بانک انکشاف آسیایی آغاز نمود.

پس ازینکه واحد تنظیم پروژه ها (PMU) به دفتر تنظیم برنامه ها (PMO) وسعت پیدا کرد، این دفتر شاهد یک سلسله تغییرات در تعداد کارمندان و پروژه های خویش بود. دفتر تنظیم برنامه ها (PMO) دارای بخش های مختلف میباشد که شامل دیپارتمنت فنی یا انجنیری، دیپارتمنت مالی و اداری، دیپارتمنت تکنولوژی معلوماتی و دیپارتمنت مشاورین بین المللی میگردد. اکثریت پروژه ها و برنامه های وزارت فواید عامه از طریق دفتر تنظیم برنامه ها اجرا و تطبیق می گردد.

دفتر تنظیم برنامه های بانک انکشاف آسیائی (PMO) دارای یک تعداد پروژه های تکمیل شده، تحت ساختمان و تحت پروسه تدارکاتی می باشد. درذیل معلومات مختصر درمورد پروژه های تکمیل شده، تحت ساختمان و تحت پروسه تدارکاتی دفتر تنظیم برنامه ها فراهم گردیده است:

پروژه های تکمیل :

پلخمری – بلخ و نائب آباد – حیرتان (بطول 265 کیلومتر): این پروژه به طول 265 کیلومتر در می 2004 شروع و در 16 دیسامبر 2008 تکمیل گردید.

  1. بلخ –اندخوی (بطول 182  کیلومتر): این پروژه به طول 210 کیلومتر در اپریل 2004 شروع و در اکتوبر 2006 تکمیل گردید.
  2. اندخوی – قیصار (بطول 210  کیلومتر): این پروژه به طول 210 کیلومتر در اپریل 2006 شروع و در جون 2010 تکمیل گردید.
  3. قیصار –بالا مرغاب (بطول 90 کیلومتر): این پروژه به طول 90 کیلومتر در دیسامبر 2006 شروع و فقط 20 کیلومتر آن تکمیل گردید. کار این پروژه بخاطر تهدید های امنیتی متوقف گردیدقابل تذکر است که کار باقیمانده پروژه متذکره با پروژه بالا مرغاب لامان یکجا تحت نام پروژه قیصار-لامان تحت ساختمان قرار دارد.
  4. کندهار – سپین بولدک (بطول 42 کیلومتر): این پروژه به طول 42 کیلومتر در می 2007 شروع و در دیسامبر 2008 تکمیل گردید.

6:مزارشریف –پل براق( بطول 75 کیلومتر)که  قرارداد کارساختمان آن بتاریخ 1/11/2007 با کمپنی سامون کوریائی به مبلغ 33.02 میلون دالرعقد گردیده استکه کار ساختمان آن به تاریخ 8/05/2008 شروع ودرسال 2012 تکمیل گردیده است.

.7پلبراق - درصوف به طول 64, 5 کیلومترکه  قرارداد کارساختمان آن بتاریخ 1/11/2007 با کمپنی سامون کوریائی به مبلغ44.55میلون دالر عقد گردیده بود که کار ساختمان آن بتاریخ 8/05/2008 شروع و در سال 2012تکمیل گردیده است.... برای معلومات بیشتر لطفاً اینجا کلک نمائید