NERAP

 پروگرام کار توسط قوای بشری یا LIWP:

برنامه ملی راه سازی روستایی افغانستان رهکارش را مطابق با اهداف دراز مدت دولت جمهوری اسلامی  افغانستان و تعهدات آن که در استراتیژی ملی انکشافی افغانستان انعکاس یافته ، طرح و تطبیق نموده و یک مثال بارز همکاری های هماهنگ، متوازن و دوامدار میان سه وزارت کلیدی در  زمینه ، موسسات تمویل کننده بین المللی و شرکت های تطبیق کننده سکتور خصوصی می باشد.

جهت بهبود امور، این برنامه طرح یک پالیسی کلی راه سازی روستایی را در دست اجرا دارد.

برنامه ملی راه سازی روستایی افغانستان در قسمت احداث و احیاء راه های روستایی و تامین دسترسی روستایان به مراکز و موسسات عام المنفعه نقش بارز و عمده ای را ایفا می نماید. ایجاد زیر بناها  برای روستایان ، نه تنها تامین کننده ضروریات مواصلاتی آنها بوده، بلکه به مرور زمان سبب رشد اقتصادی ، توسعه امکانات تعلیمی و صحی، مشارکت اجتماعی و سیاسی و بهبود وضع امنیتی روستایان در جمع پروسه های حیات اجتماعی خواهد گردید.

ارتقای زمینه های دسترسی به تسهیلات لازم برای روستایان کشور قدمی است در جهت رشد سطح زندگی ، آینده مرفه ایشان و کاهش میزان فقر در دهات که خود متضمن عدم رو آوردن روستایان به شهر ها می باشد.

 

پروگرام LIWP دراکتوبر 2002 فی مابین دفتر UNOPS ووزارت فواید عامه به امضاء رسید که متکی به آن یک تعداد پرسونل فنی واداری مربوط به وزارت فواید عامه با پرسونل UNOPS درمرکز مشترکا وظایف شانرا  طبق دستورالعمل ومقررات بانک جهانی و دفتر   UNOPSرویدست  گرفتند.  

هدف پروگرام LIWP:  همکاری با مردم واستفاده از قوای بشری افراد که مصروفیت  کاری نداشته باالخصوص مهاجرین که از خارج کشور به وطن عودت مینمودند و هم چنان این پروگرام دررفع مشکلات اقتصادی، تامین روابط  اجتماعی بین ولایات ، ولسوالی ها؛ قریه جات و فراهم آوری تهسیلات غرض انتقال محصولات زراعتی به مراکز ولسوالی ها و ولایات ، فراهم آوری تسهیلات برای بیجا شده گان طرح گردید علاوتا" درجریان کار حفط ومراقبت سرکهای فرعی ، تدویر کورس های تریننگ غرض بلند بردن سطح آگاهی پرسونل فنی واداری در آنوقت رویدست گرفته شد.

پروگرام کاریابی اضطراری ملی یا NEEP:

پروگرام کاریابی اضطراری ملی که در سال 2003 فی مابین دفتر UNOPS ووزارت فواید عامه به امضاء رسید که متکی به آن یک تعداد پرسونل فنی واداری مربوط به وزارت فواید عامه با پرسونل UNOPS درمرکز مشترکا وظایف شانرا  طبق دستورالعمل ومقررات بانک جهانی و دفتر   UNOPSرویدست  گرفتند.  

هدف پروگرام NEEP:

این برنامه صرف بخاطر سهولت های کاریابی برای مردم محل و تطبیق پروژه ها بوده و از سوی دیگر ایجاد تریننگ ها مسلکـــــــــــــی برای پرسونل وزارت و تدریس پروسیجر رهنمود بانک جهانی نیز گفته میشود.

پروژه کاریابی اطظراری ملی راه سازی روستایی NEEPRA:

پروژه NEEPRA تحت پروگرام کاریابی اضطراری ملی که بخاطر ارتقاع ظرفیت سازی پرسونل هر دو برنامه های تکمیل شده ایجاد گردیده بود که یک تعداد از پرسونل فنی و اداری برای فراگیری ارتقاع ظرفیت کارمندان وزارت تعین شده بود که بعد از چند مدت طی مراحل ورکشاپ های داخلی برایشان تریننگ داده شد در این مدت کارمندان توانسته اند که خود را برای شرایط دونر یا بانک جهانی عیار سازند.

هدف پروژه NEEPRA:  بازسازی پروژه ها و آماده ساختن تریننگ های بیشتر و خوبتر برای از کارمندان و پرسونل فنی وزارت فواید عامه بود.

پروگرام راه سازی روستایی ملی  :NEEP-1

برنامه ملی راه سازی روستایی یکی از برنامه های دارای اولویت و اهمیت برای دولت افغانستان بوده که همواره تلاش خویش را جهت بهبود زندگی مردم فقیر در ولسوالی ها نموده و توانسته در حصه اتصال ولسوالی ها به مراکز صحی و تعلیمی، ارتقای ظرفیت اقتصادی منطقه از طریق دسترسی مردم به شبکه های ارتباطی کشور ؛ مارکیت های تجارتی و پوشش دادن اکثر ولایات کشور در پلان کاری و دستاوردهای  بزرگ داشته باشد.

هدف پروگرام NEEP-1: برنامه ملی راه سازی روستایی با طرح و انکشاف شبکه راه های روستایی کشور در هماهنگی با سایر تاسیسات عام المنفعه و زیر بنایی تلاش میورزد تا این شبکه راه ها از دوام و پایداری برخودار بوده و مطابق با میعار های تخنیکی با کیفیت بلند انجام پذیرد. همچنان در کنار احداث راه های روستایی مسئله حفظ و مراقبت آن نیز مورد توجه خاص این برنامه قرار دارد. با استفاده از ظرفیت های تولیدی محلی برنامه ملی راه سازی روستایی در قسمت توسعه امنیت بشری و انکشاف مساویانه رشد اقتصادی توسط دسترسی روستاییان به خدمات اساسی و تسهیلات اولیه سعی میورزد.

پروژه اظطراری ملی راه سازی روستایی:NERAP

پروژه اضطراری ملی راه سازی روستایی یکی از پروژه ها بر حال برنامه ملی راه سازی روستایی NRAP است که در اوسط حمل سال 1387 ه ش عملاً کار آن آغاز گردیده است بودیجه این پروژه  در حدود ۲۳۲میلیون دالر تخمین شده که از این جمله 152 میلیون دالر آن از وجوه مالی بانک جهانی IDA تمویل گردید و متباقی 80 میلیون دالر آن از صندوق وجهی بازسازی افغانستان) (ARTFتمویل می گردد.

هدف پروژه NERAP: اعمار و احداث 1105 کیلو متر سرک های درجه دوم روستایی ؛ اعمار و احداث 1197 کیلو متر سرک های در جه سوم روستایی ؛ مدیریت و نظارت پروسه اجرای ساختار اجتماعی و محیطی  پروژه ها ؛ ترمیم و اعمار اضطراری  سرک ها و پل ها که در اثر حوادث طعبیی تخریب شده اند؛ ارتقای ظرفیت پروگرام و سکتور های خصوصی که  در اعمار سرک دخیل هستند.

هدف برنامه ARAP:

برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت فواید عامه برای سالهای بعد (1391 الی 1394) در حدود 900 میلیون دالر امریکایی برای 6500 کیلومتر سرکهای که ولسوالی را به ولسوالی و ولسوالی را به ولایت وصل مینماید در سرتاسر افغانستان ضرورت دارد تا بتواند قدر از مشکل ولسوالی ها را حل نماید. خوشبختانه برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت فواید عامه طی کنفرانس کابل یک پروگرام قابل رشد و سرمایه گذاری (بانکبیل/bankable) تشخیص گردیده و تعهدات برای برنامه ذیلآ معرفی میگردد.

در سال 1391 الی 1393 به مبلغ 179 میلیون دالر امریکایی برای:

 تکمیل نمودن 1000 کیلومتر سرک جغلی در ولایات مختلف افغانستان.

 تکمیل نمودن 250 کیلومتر سرک اسفلت در ولایات مختلف افغانستان.

  1. تکمیل نمودن 1000 متر پل در ولایات مختلف افغانستان.
  2. حفظ و مراقبت 1000 کیلومتر سرک درجه دوم-

پروژه ARAP یک پروژه جدید میباشد که در مرحله دیزاین قرار دارد.

ARAP به معنی پروژه راه سازی روستایی افغانستان.

مجموع قیمت تخمینی این پروژه 6.5 میلیون دالر امریکایی میباشد که از این جمله مبلغ 185.5 میلیون مربوط برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت فواید عامه و 128 میلیون مربوط وزارت محترم احیاء انکشاف دهات بوده و 18 میلیون آن مربوط برنامه NCU وزارت محترم مالیه میباشد.

پیشرفت دیزاین پروژه ARAP:

تیم کاری از هر دو PIU در بخش های مختلف ( تخنیکی – تدارکاتی – قرار داد ها – پلان مالی و غیره) برای نوشتن طرزالعمل معرفی گردیده است.

تحت نظر هئیت با تجربه ترتیب میگردد

پروژه ها به تمام ولایات برای برنامه ARAP شناسائی گردیده .

483 کیلومتر سرک برای سروی و به اعلان سپرده شده است .

برای تحلیل اقتصادی پروژه های اسفلت یک کانسولتانت در نظر گرفته شده که تحت اعلان میباشد.

12.6 پروژه پل برای عدم اعتراض نخست به بانک جهانی ارسال گردیده (%50 پروژه های پل)

پلان کاری برای 18 ماه اول و 3.5 سال آینده به بانک جهانی ارسال گردیده است.