پروژه بازسازی سرک میدان شهر – بامیان (بخش دوم) از کوتل اونی - بامیان

گزارش بخش دوم پروژه سرک میدان شهر – بامیان

 

  1. بخش اول پروژه بطول 54 کیلومتر از میدان شهر الی کوتل اونی در سال 2011 با هزینه 36 ملیون یورو کمک بلاعوض کشور ایتالیا تکمیل گردید.
  2. کارهای بخش دوم سرک میدان شهر – بامیان که 82 کیلومتر طول دارد مطابق به پلان صورت گرفته و شامل کارهای ساختمانی چون اعمار پل ها به ابعاد مختلف، پلچک های بکس مانند و پایپ مانند، کندنکاری، پرکاری، ساخت و سازی لایه های اساس اضافی و قیر ریزی سرک میباشد.
  3. کار بخش دوم سرک میدان شهر – بامیان از کوتل اونی الی بامیان تا اکنون بیشتر از 80 فیصد پیشرفت داشته است و از مجموع 82 کیلومتر سرک بیشتر از 30 کیلومتر آن قیرریزی گردیده است. 15 پایه پل با ابعاد مختلف از 10 الی 40 متر، بیشتر از 350 پایه پلچک بکس مانند و پایپ مانند الی اکنون تکمیل گردیده است.
  4. یک سلسله تهدیدات امنیتی در مسیر سرک از میدان وردگ الی کوتل اونی موجود است.
  5. توقع برده میشود که مابقی کار ساختمان سرک الی اواخر 1384 تکمیل و به بهره برداری سپرده شود.