پروژه اصلاح وتطبیق ارتقای ظرفیت (RCBIP)

1.  توضیحات و تاريخچه پروژه:

ايجاد اداره اصلاح و تطبيق ارتقائ ظرفيت به اساس نيازمندي رياست هاي اين وزارت براي رشد ظرفيت ها، همكاري هاي تخنيكي، آموزش انجنيران، آموزش مديران ارشد رياست هاي وزارت و بهبود بخشيدن عرضه خدمات هر چه بيشتر و موثر تر توسط وزارت فوايد عامه بوده و بر اثر تفاهم فی مابین وزارت جليله ماليه و وزارت فواید عامه  به تاریخ 1 سرطان سال 1390  هجری  شمسی در چوكات اين وزارت ايجاد گرديد.

پروژه اصلاح و تطبيق ارتقاء ظرفيت وزارت فوايد عامه در جريان سال 1390 با رياست هاي كيفيت و نظارت، حفظ و مراقبت زيربنا هاي ترانسپورتي، تداركات، مالي و حسابي و رياست دفتر مقام همكار هاي مثمر و اجراات چشمگيري داشته كه به نياز مندي هاي وزارت جوابگو بوده و ايجاب ميكند تا اين اداره با سايررياست هاي وزارت فوايد عامه همكار و همگام باشد تا برنامه هاي كاري كه به اساس پلان كاري براي سال 1391 توسط اين اداره در نظر است به پايه اكمال رسد.

2. دست آوردهای پروژه  اصلاح و تطبيق ارتقاء ظرفیت وزارت فوايد عامه درجريان سال 1390:

پروژه اصلاح و تطبیق ارتقاء ظرفیت وزارت فواید عامه براي بهبود روند كاري و ظرفيت سازي مثمر در وزارت فوايد عامه بخصوص در بخش ظرفیت سازی و رشد سطح آګاهی کارمندان ریاست های (کیفیت و نظارت، برنامه ها، تدارکات، مالی و حسابی، ح م زیربنا های ترانسپورتی و ریاست دفتر مقام وزارت فواید عامه) با برگزاری برنامه های آموزشی، ارائیه خدمات مشورتی مطابق قوانین و طرزالعمل های اداره و نیز برگزاری برنامه های ضمن وظیفوی و فراهم آوری تسهیلات کاری برای مامورین این وزارت تا کارمندان وزارت فوايد عامه قادر به انجام امور یومیه بصورت درست به اساس لایحه وظایف و پلان کاری سالانه خویش با معیار های قابل قبول و ارائیه خدمات هرچه بهتر برای مراجعین وزارت، مردم افغانستان و سایر مراجع مربوطه و شرکای کاری اين وزارت داشته باشند.

اداره اصلاح و تطبيق ارتقاء ظرفيت وزارت فوايد عامه به اساس نيازمندي رياست هاي اين وزارت و تفاهم با وزارت جليله ماليه برنامه هاي كاري مبرم و مورد نياز را از آغاز ربع دوم سال 1390 شروع نموده و مطابق  پلان هاي يوميه، هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه براي رياست هاي كه قبلآ تذكر يافت و از طريق رهبري اين وزارت معرفي گرديده بود تطبيق نموده اند. اداره اصلاح و تطبيق ارتقاء ظرفيت طي 9 ماه كاري سال 1390 توانسته تا دست‌آورد هاي چشمگيري در عرصه ظرفيت سازي، ارائيه خدماتي مشورتي و خدمات تخنيكي  مطابق قوانين و طرزالعمل اين وزارت و سايرهمكاري هاي لازمه داشته كه ذيلآ تذكر ميابد:

 • ايجاد و فعال نمودن اداره قواه كار(برنامه انكشاف قواه كار در وزارت فوايد عامه).
 • آموزش 25 تن از انجنيران وزارت در بخش برنامه ابتدائي و عالي  ”AUTO CAD“.
 • آموزش 15 تن از انجنيران وزارت در بخش برنامه GPS ((Global Positioning Systemسيستم موقعيت يابي جهان.
 • آموزش تعداد (195) كارمند وزارت در بخش برنامه هاي (تصميم گيري، اولويت بندي وظايف، گزارش نويسي، ترتيب پلان ها و دريافت نقاط ضيعف، قوي، خطرات وفرصت هاي كاري).
 • ترتيب و بدسترس قرار دادن 8 ديتابيس مسلكي به اساس نياز مندي مبرم رياست ها براي درج معلومات دقيق و ايجاد يك مديريت سيتم معلوماتي در بخش هاي:
 • ديتابيس تخنيكي پروسه هاي آغاز الي ختم سركها كه همه پروسه ها درج ديتابيس گرديده و عندالموقع نتايج روند كار را گزارش ميدهد(Contract Management).
 • ديتابيس درج همه اسناد مالي رياست مالي و حسابي كه تعداد مصارفات را از كود هاي مختلف قبول شده مالي بدون كدام مشكل در جريان ماه و سالانه طي يك ورق گزارش و بمراتب سهل تر از روند محاسبات قلمي ميدهد.
 •  ديتابيس جنسي براي اجناس وزارت فوايد عامه از آغاز روند خريداري - جمع و قيد – استفاده - استهلاك و درج اسناد در ديپو وزارت.
 •  ترتيب ديتابيس خلص سوانح و كارت هويت مامورين و نيز آموزش كارمندان زيربط رياست هاي مربوطه براي استفاده موثر آن در آينده.
 • ديتابيس املاك وزارت فوايد عامه چون سرمايه ملي كشور بوده و براي حفظ و درج معلومات دقيق و درست آن آموزش دو تن از كارمندان مسلكي بخش املاك.
 • ترتيب و تنظيم مقرره ارزيابي براي QA , QC امور دوراني ساختمان پروژه هاي وزارت فوايد عامه.
 • ايجاد سيستم SHARE FOLDER در 13 رياست و ادارات مربوطه وزارت فوايد عامه براي درج گزارشات به مقام و تشريك موضوعات يوميه مابين رياست ها.
 • برگزاري برنامه هماهنگي امور وزارت فوايد عامه، آيساف و پي آر تي ها، USAID و ساير شروكاي كاري وزارت فوايد عامه.
 • ترتيب طرزالعمل هاي كاري و ساده سازي روند هماهنگي امور رياست هاي وزارت فوايد عامه با شركاي كاري، تمويل كننده گان و ادارت مربوطه وزارت فوايد عامه.
 • همكاري با رهبري وزارت در بخش ترتيب پلان سه سال برنامه هاي زيربنا هاي ترانسپورتي.
 • همكاري با رياست خط آهن وزارت فوايد عامه در بخش ترتيب پلان 10 ساله خطوط آهن در افغانستان.
 • ترتيب برنامه هاي روند كاري (فلوچارت) پروسه حفظ و مراقبت عاجل و زمستاني سركها.

رهبري وزارت فوايد عامه به اساس مطالعه برنامه هاي كاري، پلان تطبيقي سال 1391 اين پروژه ضرورت مبرم براي تمديد و ازدياد يك تعداد بست هاي انجنير، تخنيكي و مسلكي براي بدست آوردن اهداف اين وزارت شامل برنامه هاي كاري اداره اصلاح و تطبيق ارتقاء ظرفيت نموده كه بصورت مشخص برنامه هاي آموزشي به دسته هاي مختلف در مركز و ولايات ذيلآ تذكر گرديده:

برنامه هاي آموزشي اداري برنامه هاي آموزشي فني انجنيري برنامه هاي آموزشي عمومي
نظارت و بررسی امور AUTO CAD آگاهي قوانين ، مقررات و سيتم مالي
مدیریت دفتر CIVIL 3D آگاهي پروسه هاي تداركاتي
مدیریت منابع بشری AUTO CAD 2D & 3D تشريح و حل چالش هاي طرزالعمل ها
مهارت های ارتباطات(communication skills) Geographic Information System آ گاهي طرزالعمل هاي حفظ و مراقبت سركها (جاري، زماني و عاجل)
پروپوزل های اداره Geographic Positioning System تشريح و ساده سازي روند امور رياست ها
رهبری و مدیریت Railway O&M سيمينار ها براي هماهنگي و تشريك موضوعات علمي انجنيري با اتحاديه انجنيران افغانستان و ادارات مربوطه
دوسته بندی Railway system development برگزاري برنامه هاي هماهنگي امور با دونر ها، وزارت خانه ها و ساير شركاي كاري وزارت
گزارش نویسی Railway technical trainings  

ظرفيت سازي و همكاري هاي تخنيكي و فني عمدتآ در همه رياست هاي اين وزارت فراهم گردد و تجهيزات مورد نياز،‌ منابع بشري توانا و مشاورت ها در عرصه هاي متخلف مطابق لايحه وظايف و روند كاري هر اداره در جريان سال 1391 صورت گيرد و برنامه هاي كه طرف نيازمندي وزارت براي انجام آن توسط اين اداره تعين گرديده ذيلآ ميباشد:

 • ايجاد يك كمپيوتر ليپ يا صنف كمپيوتر مجهز براي كارمندان وزارت فوايد عامه و آموزش برنامه هاي فني انجنيري و اداري به اساس نيازسنجي سال 1391.
 • ايجاد مركز چاپ، آرشيف تخنيكي و اداري استندرد براي ترتيب و حفظ نقشه ها و ديزاين هاي تخنيكي پروژه هاي وزارت و روند جمع آوري ارقام به اساس ديتابيس كه به اهداف ذيل بعد از تطبيق نائل ميآيم:
 • تقویه بخشیدن سیستم تکنالوژی معلوماتی به سطح عالی در مركز وزارت و زونهای مربوطه.
 • ایجاد یک سیستم مرکزی پیشرفته جهت  نگهداری و شریک اطلاعات.
 • ایجاد سهولت و کاستن فشار کار فزیکی از دوش انجنیران و متخصصان در امور دیزاین پروژه های سرك، خط آهن و ميادين هوائي.
 • ایجاد یک سیستم پیشرفتۀ حفاظتی Back Up از طریق اعمار سرور جهت حفظ ونگهداشت تمام پروژه ها و سایر اطلاعات وزارت.
 • فعال ساختن یک سیستم ارتباطی داخلی  Intranet  و Network مطمئن در سطح وزارت.
 • تقویۀ تکنالوژی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) جهت تهیۀ نقشه های توپو گرافیک و نقشه های موضوعی (Thematic Maps ).  
 • فعال نگهداري ویب سایت وزارت جهت درج معلومات دقيق براي آگاهي عامه.
 • ارتقای ظرفیت کارمندان و انجنیران وزارت و زونها در سطوح مختلف تکنالوژی معلوماتی و آموزش برنامه های کمپیوتری. 
 • ایجاد یک هسته (Domain) جهت کنترول و بررسی از کار وفعالیت تمام کمپیوترهای وزارت و ایجاد نمودن Personal/ Share Drive جهت شریک ساختن معلومات.
 • تقویه وگسترش آرشیف موجود ، دیجتل وآرشیف نمودن الکترونیکی نقشه های سابقه وجدید  وزارت وهمکاری با سایر دیپارتمنت های وزارت.
 • آموزش حدودآ 120 انجنيران وزارت در بخش برنامه  هاي تخنيكي        CIVIL 3D,     GPS,    GIS  AUTO CAD 2D & 3D,.  از شعبات سروي، ديزاين، بررسي، نظارت و كنترول تطبيق پروژه ها.
 • آموزش ضمن وظيفوي به سطح مديريت و بالا تر از آن مطابق تشكيل در بخش برنامه هاي مديريت، رهبري، گزارش نويسي، راپور نويسي، اولويت بندي وظايف، ترتيب روند تشكيلاتي، ارقام گيري، احصائيه تطبيق پروژه ها، برنامه هاي آموزش كمپيوتر و لسان انگليسي و غيره آموزش هاي ضمن وظيفوي مطابق نيازمندي رياست هاي وزارت فوايد عامه در جريان سال 1391.
 • ترتيب حاضري الكترونيكي (SMART ATTENDANCE) سيستم در وزارت فوايد عامه براي اضافه تر از 500 كارمند وزارت تا بصورت منظم كنترول از موجوديت كارمند در جريان روز، اجرا كسرات حاضري، زمان معين حاضري كارمندان كه به اساس قانون كاركنان خدمات ملكي تعين گرديده و نيز شفافيت در پروسه محاسبه حاضري كارمندان صورت گيرد كه در ضمن يك تن از كارمندان بخش حاضري براي مراقبت درست آن در آينده نيز تربيه و آموزش ميشود.
 • همكاري هاي تخنيكي براي خريداري اجناس، برنامه هاي كمپيوتري، تجهيزات و منابع بشري به رياست پروژه سازي وزارت.

رياست هاي تحت پوشش اداره اصلاح و تطبيق ارتقاء ظرفيت براي سال 1391 در بخش برنامه هاي ظرفيت سازي، انتقال مهارت ها و در بخش همكاري هاي تخنيكي، منابع بشري و نياز به همكاري دارند مطابق تورم تشكيلاتي اين اداره: