واحد انکشاف برنامه قوای کار(APRP)

دولت جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت فواید عامه

برنامه صلح ، آشتی ملی و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز

واحد انکشاف برنامه قوای کار

برگه آگاهی-1

معرفی برنامه قوای کار:

وزارت فواید عامه متعهد ګردیده است تا قوای کار راایجاد نماید با این طرح،هدف وزارت فواید عامه همانا آموزش کادر های محلی قوای کار در عرصه حفظ و مراقبت بوده، تا باشد که ایشان به شکل سال تمام شامل کار باشند. برنامه قوای کار با راه اندازی تریننک های مورد نظر و ایجاد زمینه های اشتغال برای بازگشت کننده گان به زندگی مسالمت آ میز و همچنان مردم محل شان ،باعث ایجاد ثبات درمحلات که آن تطبیق میشود، گردیده از احتمال برگشت این افراد به صفوف جنگ جلوگیری بعمل می آورد.

هدف عمده  پروژه ایجاد فوای کار حمایت از پروسه صلح  وبرنامه صلح ،آشتی ملی و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز توسط ایجاد زمینه های کاریابی از طریق ایجاد قوای کار میباشد.

مقصد پروژه همانا مهیا ساختن زمینه کار برای 1632 نفر از جمله کسانی که به پروسه صلح می پیوندند و مردم محل و نیز آموزش ابتدایی آنها در مسایل حفظ و مراقبت جاری سرک در 6 ولایت ( کندز، فاریاب، بغلان، ننگرهار، هرات و پکتیا) که در اولویت برنامه صلح قرار دارند، می باشد که این امر خود باعث تهداب گذاری  ایجاد قوای کار در دراز مدت میگردد.

تا اکنون وزارت فواید عامه به تعداد 718 نفر را از جمله پیوست شوندگان پروسه صلح و مردم محل در سه ولایت فاریاب (272 نفر)، ولایت کندز ( 272 نفر) و ولایت بغلان ( 174 نفر و متباقی 98 نفر نیز در حال استخدام است) به کار گماشته است.  و قرار است در سه ولایت هرات، ننگرهار و پکتیا نیز برنامه قوای کار آغاز گردیده و به تعداد 816 نفر را از جمله پیوست شوندگان به پروسه صلح و مردم محلی به امور حفظ و مراقبت جاری سرکها به کار گماشته شوند.