قوانین ، مقررات و طرزالعمل ها

1. طرزالعمل برای ترازو های ثابت  دانلود سند مربوطه 

2. طرزالعمل برای ترازو های سیار  دانلود سند مربوطه

3. مقرره کنترول وسایط باربری جریده رسمی  دانلود سند مربوطه

4. استراتیژی حفظ و مراقبت مصوبه  شورای وزیران دانلود سند مربوطه

این قانون به تاسی از حکم ماده ( 42) قانون اساسی افغانستان به منظور تنظیم امور مربوط به اخذ محصول حق العبور ، وضع گردیده است .. برای معلومات بیشتر  جریده رسمی