قوانین

این قانون به تاسی از حکم ماده ( 42) قانون اساسی افغانستان به منظور تنظیم امور مربوط به اخذ محصول حق العبور ، وضع گردیده است .. برای معلومات بیشتر  جریده رسمی