جندر

وزارت فواید عامه

آمریت جندر وزارت فواید عامه در دلو سال1388 دراثر تطبیق سیستم رتب معاش تحت معینیت مالی و اداری  ایجاد و رسماً کار خود را آغاز نموده است. درتشکیل این آمریت یک آمر بست 3 و دو کارکن بست 4 ایفای وظیفه می نماید.                                            

فعالیت های عمده انجام شده طی یک سال گذشته توسط آمریت جندر:

 1. اشتراک فعال درکمیته استخدام بمنظورنظارت از استخدام و استفاده از تبعیض مثبت.
 2. هماهنگی  و همکاری درتدویر برنامه آگاهی دهی مسایل جندر و پیگری ازتطبیق پلان کاری ملی برای زنان(نپوا) برای حدود 50 تن ازکارکنان وزارت فواید عامه.
 3. هماهنگی در تدویر برنامه آموزشی تقویت اعتماد به نفس در ریاست جندرکمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی  برای 20 تن ازکارکنان اناث.
 4. تدویر جلسات هماهنگی  ماهوار کارکنان اناث جهت بررسی مشکلات و پیشنهادات برای بهبود امورات کاری کارکنان.
 5. برگذاری برنامه اموزشی 10 تن کارمنان طبقه اناث به همکاری موسسه (دافا).

دستاورد های عمده طی یک سال گذشته توسط امریت جندر:

1.تصویب پالیسی جنست اجتماعی(جندر) برای کارکنان وزارت.

2.اگاه ساختن 80 تن ازکارکنان وزارت ازموضوعات جندر، پیگیری ازتطبیق پلان ملی کاری برای زنان(نپوا).

3. آگاه ساختن20 تن ازکارکنان طبقه اناث وزارت تحت عنوان تقویت اعتماد به نفس .

4. اشتراک در پروسه استخدام که منجربه استخدام 5 تن از کارکنان اناث در وزارت فواید عامه درجریان سال1393 گردید.

پلان های سال 1393 آمریت جندر:

 • تدویر 4 برنامه آموزشی آگاهی دهی مسایل جندر برای 80 تن ازکارکنان وزارت.
 • هماهنگی با ریاست جندر کمسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی دربرنامه های اموزشی لسان انگلیسی وکمپیوتر برای 30 تن ازکارکنان اناث درداخل خدمت.
 • تجلیل از روز جهانی زن  و روز ملی مادر.
 • معرفی کارکنان اناث وزارت به برنامه های آموزشی کوتاه مدت در داخل کشور که ازسوی وزارت ها/ادارات  در رابطه به موضوعات جندر وحقوق زن.
 • چاپ بروشور مسایل جندر وحقوق زن .
 • نشرگزارش سالانه فعالیت های آمریت جندر درهفته نامه کار و ساختمان.
 • ایجاد دیتا بیس دررابطه به چگونگی وضعیت کارکنان اناث وزارت.

پشنهادات امریت جندر.

 • ریاست جندرکمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در تفاهم با وزارت امور زنان به منظور ارتقاع وبلند بردن سطح دانش کارمندان طبقه اناث توجه جدی درحصه اخذ بودجه مشخص پاسخگو به جندر نمایند تا ازطریق بودجه دست داشته پلان های خویشرا عملی نماید.