گزارش آمریت جندر وزارت فواید عامه سال 1396 - وزارت فوائد عامه

گزارش آمریت جندر وزارت فواید عامه سال 1396

گزارش مختصر وضعیت حضورزنان دروزارت فواید عامه

 

مقدمه:

جنسیت اجتماعی عبارت از تعین موقف ،وظایف ومسوولیت های زنان ومردان دریک فرهنگ یا محل مشخص بوده که دراجتماع تعین شده باشد. این وظایف از تصورات وتوقعات ناشی از عوامل فرهنگی ، سیاسی ، محیطی ، اقتصادی ، دینی وهمچنان عرف ، قانون ، طبقه ، قوم وتعصبات فردی ونهادی متاثر میگردد. آمریت جندر در سال 1388 به اساس پالیسی های دولت البته بعداز تطبیق پروسه رتب و معاش با تشکیل سه تن کارمند در چوکات وزارت فواید عامه به فعالیت آغاز نموده . هدف از ایجاد این امریت عبارت از بهبود وضعیت وشرایط کار زنان در مسایل اجتماعی و ازدیاد شان در اداره خدمات ملکی در سطوح رهبری و تصمیم گیری بود.

قابل تذکر است که درچوکات وزارت در مجموع درحدود  ت215 تن به شمول کارمندان خدمات ملکی وقراردای های بالمقطع وپروژه وی از جمله شامل تشکیل وزارت (147) میباشدازجمله این خانمها به تعداد 5 تن به سویه ماستر 15  تن لسانس وبتعداد 22  تن فوق بکلوریا و 46 تن بکلوریا میباشند همچنان34 تن کارمندان باالمقطع و24 تن پروژه های همکارنیز شامل ارقام بالا میباشد.

یاداشت: برای معلومات بیشتر فایل PDF را دانلود نمایید.