گزارش آمریت جندر وزارت فواید عامه سال 1394 - وزارت فوائد عامه

گزارش آمریت جندر وزارت فواید عامه سال 1394

آمریت جندر در چوکات وزارت فوایدعامه بعد از تطبیق پروسه رتب معاشات بتاریخ 19 / 11 / 1388 با تشکیل سه تن پرسونل یک بست (3) ودو تن بست های (4 ) تحت اثر معینیت محترم مالی واداری ایجاد گردید . دروزارت فواید عامه  مجموعآ (159) تن  طیقه اناث درریاست های مختلف ایفای وظیفه مینمایند از جمله (4) تن به سویه ماستر ( 9 ) تن لیسانس (11) تن فوق بکلوریا متباقی کارمند بکلوریا و کارکنان خدماتی را تشکیل میدهند . ازبدو ایجاد این دفترتا کنون فعالیت های زیادی  را طبق لایحه وظایف انجام داده است ..... برای معلومات بیشتر شما لطفا بالای لینک PDF کلیک نماید