گزارش مختصر وضعیت حضورزنان دروزارت فواید عامه

گزارش مختصر وضعیت حضورزنان دروزارت فواید عامه

مقدمه:

جنسیت اجتماعی عبارت از تعین موقف ،وظایف ومسوولیت های زنان ومردان دریک فرهنگ یا محل مشخص بوده که دراجتماع تعین شده باشد.

این وظایف از تصورات وتوقعات ناشی از عوامل فرهنگی ، سیاسی ، محیطی ، اقتصادی ، دینی وهمچنان عرف ، قانون ، طبقه ، قوم وتعصبات فردی ونهادی متاثر میگردد.

آمریت جندر در سال 1388 به اساس پالیسی های دولت البته بعداز تطبیق پروسه رتب و معاش با تشکیل سه تن کارمند در چوکات وزارت فواید عامه به فعالیت آغاز نموده .

هدف از ایجاد این امریت عبارت از بهبود وضعیت وشرایط کار زنان در مسایل اجتماعی و ازدیاد شان در اداره خدمات ملکی در سطوح رهبری و تصمیم گیری بود.

قابل تذکر است که درچوکات وزارت در مجموع درحدود  ت215 تن به شمول کارمندان خدمات ملکی وقراردای های بالمقطع وپروژه وی از جمله شامل تشکیل وزارت (147) میباشدازجمله این خانمها به تعداد 5 تن به سویه ماستر 15  تن لسانس وبتعداد 22  تن فوق بکلوریا و 46 تن بکلوریا میباشند همچنان34 تن کارمندان باالمقطع و24 تن پروژه های همکارنیز شامل ارقام بالا میباشد.

این آمریت از آغازایجاد تا فلحال توانسته با  هماهنگی وزارت فعالیت های کلیدی  ذیل را انجام دهند:

 • تجلیل از روز های ملی بین المللی(هشتم مارچ،روز مادر،روز کودک و غیره روزها ) همه ساله و نشر پیام ها ، جریده قلمی و تفویض تقدیر نامه ها وتحسین نامه ها واهدای تحایف نقدی به خانم ها.
 • تدویرجلسات هماهنگی ماهوار بانماینده های زنان هرریاست و امریت کودکستان وزارت جهت حل  مشکلات  آنان به شکل ماهوار .
 • اشتراک نماینده جندر در جلسات ماهوار وربعوار ریاست جندر و امور زنان اداره امور،  دفترمحترم خانم اول ،وزارت امور زنان واداره محترم عمومی خدمات ملکی.
 • تدویر ورکشاپ های مختلف آموزشی برای کارمندان اعم از مرد وزن در مورد  موضوعات مختلف جندرو مدیریتی جهت اگاهی ایشان با همکاری ادارات مختلف دولتی و غیر دولتی(وزارت امورزنان ، اداره مستقل خدمات ملکی ودیگر نهاد ها غیر دولتی .
 • ترتیب پلان کاری سالانه این آمریت و اخذ منظوری ازمقامات ذیصلاح و ارسال آن به ریاست پلان و پالیسی و ارائیه گزارش به ریاست پلان و پالیسی از تحقق پلان مطروحه.
 • تکمیل نمودن مسوده  پالیسی جندراین وزارت توسط آمریت جندر وارسال آن بریاست محترم پلان وپالیسی غرض نهایی شدن .
 • اشتراک درکمیته های استخدام ، حل مناعات ، کمیته های ارزیابی پروژه های تدارکات وکمیته های دیگر نظر به ضرورت اداره .
 • ایجاد کمیسیون منع آزار واذیت زنان در این وزارت .
 • ایجاد کمیته گسترش جندر در این وزارت .
 • سهم فعال بعضی کارمندان طبقه اناث در سرپرستی بست های ریاستی ، دایرکتری ، معاون دایرکتری و کواردنیشن ادارات همکار ،و همچنان همکاری یکتعداد خواهران در سر پرستی آمریت ها و پروسه های ارزیابی پروژه های تحت تدارکات  ریاست تدارکات به شکل درازمدت وکوتاه مدت.
 •   ترتیب پروپوزل به منظور اخذ بودجه مشخص برای جندرطی سه سال متواتر ،که بالاخره این آمریت مؤفق گردید  تا در دفاع بودجه سال  1396مبلغ  700000(هفت لک)  افغانی را در بودیجه عادی جهت ارتقای ظرفیت طبقه اناث بدست آورند .(که البته  صرف غرض تدویر ورکشاپ ها استفاده میگردد)

تصویر تجلیل هشتم مارچ سال 1396

 

تصویر ورکشاپ آموزشی مقرره منع آزار اذیت زنان دراداره به هماهنگی وزارت امورزنان

 

مشکلات/ چالش ها:

 • کمرنگ بودن نقش زنان دربست های کلیدی که ناشی ازشرایط دشوارپروسه استخدام به شمول تحصیل مرتبط، تجربه کاری .
 • مشکلات در مصرف بودیجه دست داشته که میتوانیم صرف غرض تدویر ورکشاپ های اموزشی کوتاه مدت از ان استفاده نمایم وبرای معرفی نمودن خانمها غرض تحصیلات عالی درپوهنتونهای شخصی نمیتوانیم ازپول متذکره استفاده بعمل آوریم.

  قابل یادهانی است که اکثرآ نظر به مشکلات تدارکاتی عدم موجودیت پول فزیکی باعث آن میگردد تا نتوانیم ورکشاپها را مطابق پلان مطروحه خویش تدویر نمایم.  

 • خشونت های خانوادگی واجتماعی بعضآ باعث آن میگردد تا خانمها نتوانند دربعضی بست های ساحوی رقابت نمایند.
 • اکثرآ شرایط ناگوار امنیتی کشور سبب میگردد تا زنان دراحراز بست های بلند اشتراک ننمایند.
 • کمبود معاشات دولتی
 • محدویت فیصدی اضافه کاری(10%) سبب آن میگردد که زنان کمتر از آن مستفیدگردند.

راه حل های پیشنهادی:

 • اعتماد مقامات ذیصلاح بالای آنعده خانمهانیکه لیاقت و شایستگی آن را دارند تا در بست های کلیدی مناسب جابجا شوند.
 • همکاری ادارات ذیربط وزارت جهت به مصرف رسانیدن بودیجه دست داشته.
 • آگاهی دهی عامه ازطریق رسانه ها، امامان مساجد، متنفذین قوم وغیره.
 • حضوربیشتر زنان درصفوف امنیتی کشور.
 • درنظرگرفتن فیصدی بیشتربودجه برای اضافه کاری.
 • افزایش سالانه 4 فیصد زنان در سطوح رهبری.
 • افزایش 30 فیصد زنان در ادارات خدمات ملکی الی سال 2020.
 • برنامه ریزی غرض ارتقای زنان در بست های مدیریتی
 • برنامه ریزی خاص تحصیلی برای زنان.