منابع بشری

  انواع فعالیت ها :

·   طبق هدایت ماده شانزده قانون کارکنان خدمات ملکی برای تعداد (360) تن کارکنان مربوط  فورم ارزیابی سالانه برویت دفاتر سوانحات شان طرح و بعد از مهر و نشانی شد رسماً غرض خانه پری و طی مراحل اصولی به مراجع مربوط فرستاده شده و در نتیجه بتعداد (179) تن کارمندان وزارت بعداز سپری نمودن پروسه ارزیابی حایز قدم بالا تر از بست گردیدند و بعداز منظوری مقام محترم وزارت بست های که به قدم بالاتر ارتقا نموده اند، درج دفاتر سوانح کارمندان متذکره گردیده است.

·   آمریت ارزیابی اجراآت سوانح مامورین برای تعداد (158) تن کارکنان جدیدالتقرربرویت اسناد مقدماتی ، دفتر سوانح طرح و ترتیب نموده است.

·   اسناد تقاعد تعداد (43) نفر کارکنان طی مراحل وکارت اطلاعیه شان رسماً جهت اجرای حقوق شان  بریاست خزینه تقاعد ارسال شده است.

·   از حاضری کارکنان ریاست های مرکزی کنترول و نظارت یومیه صورت گرفته همچنان راپور كسرات معاشات كاركنان طور ماهوار ترتیب و جهت اجرای حقوق مالی شان  به رياست مالي و حسابي ارسال گردیده است.

·   برای تمام ریاست های آپرات مرکزی جهت تکمیل کارت هویت فورم مشخص ارسال و بعداز خانه پری و نصب فوتو در زمینه اجراات صورت گرفته است .

·   به تعداد 405 قطعه کارت هویت طبق نمونه برای کارمندان مرکزی  توزیع گردیده است.

·    به تعداد (195) تن از کارکنان آپرات مرکزی و ولایتی موضوع اضافه بستی، انفکاک ، تقرر و تبدلی شان برویت فورم های پ2 واصله از آمریت استخدام، بدفاتر سوانحات شان معامله گردیده است.

·   معرفی تعداد (11 ) تن انجینران ریاست های مرکزی به برنامه آموزشی " Civil 3 D   ، همچنان راه اندازی پرزنتیشن درموارد جلسه ، معرفی استراتیژی وزارت ، استراتیژی و ساختار پلان برای کارمندان ریاست منابع بشری و استاژران که از طریق اداره USIDA جهت سپری نمودن دوره ستاژ به این اداره معرفی گردیده اند.

·   ارسال فورم نیازسنجی آموزشی سال 1393 به تمام ریاست های مرکزی .

·   معرفی تعداد (230) تن کارمندان وزارت به برنامه های آموزشی برنامه ریزی و نیازسنجی، جبران خدمت ، زبان انگلیسی، حقوق اداری ، رهبری ،انگیزش، اگاهی از قوانین و مقررات ، اساسات اداره و مدیریت به انستیتوت خدمات ملکی و پوهنتون امریکائی افغانستان و همچنان معرفی رئیس منابع بشری وزارت به بورس کوتاه مدت کشور جاپان.

·   راه اندازی برنامه آموزشی سه روزه در مورد ارزیابی اجراآت سالانه برای تعداد (49) تن کارمندان وزارت از طرف کمیسیون مستقل اصلاحات اداری در مقر وزارت دایر گردید.

·   تدویر برنامه آموزشی اساسات قانون تدارکات بین المللی برای تعداد (20) تن کارمندان وزارت از طرف اداره (K.F.W) در مقر وزارت  .

·    جهت پروسس (72) تن از کارمندان وزارت جهت اشتراک در بورس تحصیلی دوری ماستری، دکتورا و لیسانس به کشور اندونیزیا ، هندوستان و جاپان به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری  ، وزارت محترم تحصیلات عالی و اداره محترم جایکا معرفی گردیده اند.

·   تدویر برنامه سواد آموزی برای (20) تن ازکارکنان بست های 7 و 8  از طرف این اداره.

·    معرفی تعداد (34) تن از کارمندان وزارت به برنامه آموزشی ارزیابی اجراآت کارکنان .

·    معرفی تعداد (11 ) تن  انجینران ریاست های مرکزی به برنامه آموزشی " Civil 3 D  ، همچنان راه اندازی پرزنتیشن درمورد مدیریت قرار دادها برای (2) تن  کارمندان وزارت.

·    آمریت استخدام تعداد (195) بست کمبود مرکزی  را تشخیص و به اعلان رقابتی گذاشته، به تعداد (702) قطعه فورم درخواستی برای کاندیدان توزیع، تعداد (638) تن افراد واجد شرایط را شارت لست  که در نتیجه تعداد (88) تن از طریق رقابت آزاد بعداز سپری نمودن مصاحبه تقرر حاصل نموده.

·    تعداد (68) تن از کارکنان را طبق هدایت ماده (101) قانون کار جمهوری اسلامی افغانستان از بست منفک نموده است که متصلا بست های شان به اعلان رقابتی گذاشته شده است.

·    تعداد (97) تن کارمندان جدیدالتقرر برای اخذ جواز کار به وزارت محترم کار و امور اجتماعی معرفی گردیده که بعد از تکمیل، اسناد شان به آمریت ارزیابی اجراات جهت ترتیب اکمال دفتر سوانح ارسال گردیده است.

·   این اداره برای تعداد (58) تن کارمندان وزارت  علم وخبر ترتیب  و بعداز طی مراحل بمراجع ذیربط ارسال نموده است.

·   پی گیری شکایت نامه محترم شیر علم کاندید بست چهارم عضو کنترول تخنیکی ریاست کنترول و کیفیت پروژه ها در رابطه به عدم شفافیت امتحان حمایوی، بعداز تجدید نظر به سوالات و جوابات پارچه کاندید ازاینکه به سوالات درست جواب ارایه نکرده بود بلاخره شکایت اش رد گردید و به قناعت شاکی پرداخته شد .

·   پرزنتیشن رسیدگی به شکایات مامورین ، مقرره طرزسلوک مامورین و صحت و مصئونیت برای کارمندان جدیدالتقرر بطور ربعواردر تالار وزارت ارایه گردیده است .

·   ابلاغ  نمودن مصوبه شماره (120) مورخ 15 / 2 / 1392 بورد رسیدگی به شکایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی  در مورد تائید شکایت محترم عبدالمعروف کاندید بست 2 ریاست نقاط آسیب پذیر  به مرجع مربوطه اجراات صورت گرفت .

·   بررسی شکایت نامه محترمه نظیفه کارمند مدیریت چاب اسناد تخنیکی ریاست عمومی سروی و پروژه سازی بالاثر برخورد ناشایسته محترمه خدیجه کارگر آپریتر کار مدیریت متذکره بعداز هدایت مقام وزارت و محول نمودن به کمیسیون حل اختلافات جهت حل منازاعات شان .

·  ابلاغ مصوبه شماره (837) مورخ 27 / 12 / 1391 بورد رسیدگی به شکایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی  در مورد رد شکایت  محترم اصیل کاندید بست سوم آمریت کیفیت و نظارت ریاست کنترول کیفیت پروژه های ساختمانی به مرجع ذیربط .

·  ابلاغ نمودن تائیدی  مصوبه شماره (351) مورخ 22/5/1392 بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی  در رابطه به شکایت نامه محترم شیر علم فرزند شاه علم کاندید بست دوم فوایدعامه ولایت پنجشیر به مرجع مربوطه .

·  ابلاغ مصوبه شماره (306)  بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی  در رابطه به رد شکایت  محترم محمد مصطفی فرزند محمد نشان  کاندید بست 3 آمریت مالی و اداری به  ولایت کاپیسا.

·  مصوبه شماره (585) مورخ 21/8/1392 بورد رسیدگی به شکایات  خدمات ملکی در رابطه به رد  شکایت دو تن کاندیدان بست سوم آمریت مالی و اداری  ریاست ح .م  فوایدعامه ولایت کندزبه این ریاست واصل و رسمأ به مرجع مربوطه ابلاغ  گردیده است .

·   از اثر استعلام آمریت روابط مامورین راه اندازی برنامه آموزشی دو روزه در مورد طرز ترق استفاده بالون ضد حریق  برای تعداد (49) تن کارکنان وزارت از طرف هئیت ریاست اطفائیه مرکزی  در مقر وزارت دایر گردید.

·   مصوبه شماره (562) مورخ 12/8/1392 بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی در مورد  رد  شکایت نامه  محترم  سید حمید الله  کاندید بست سوم آمریت مالی و اداری  ریاست ح .م  فوایدعامه ولایت جوزجان به  این ریاست واصل  ورسمأ به مرجع مربوطه اخبار شد  .

·  مصوبه شماره (435) مورخ 24/6/1392 بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی  در رابطه به رد  شــکایت محترم  عبـدالخلیل فرزند عبدالحمید کاندید بست سوم آمریت ساختمانی ریاست ح .م  فوایدعامه ولایت فاریاب به  این ریاست واصل و رسمأ به مرجع مربوطه ارسال گردید .

·   نظر به هدایت مقام محترم وزارت  ارایه  پرزنتیشن در موارد صحت و مصئونیت کارکنان ، مقرره طرز سلوک مامورین ، پروسه سمع شکایات کارکنان در روشنی احکام قانون کارکنان خدمات ملکی و رخصتی های قانونی کارکنان پلان کاری سالانه و ارزیابی اجراات سالانه کارکنان و توزیع  یک تعداد مواد آموزشی بخاطر ارتقای ظرفیت  از طرف تیم کاری ریاست منابع بشری  برای کارمندان  فوایدعامه ولایت سمنگان وننگرهار، لغمان ، کنرها، پروان ، کاپیسا و پنجشیر پیشکش گردیده.

·   آمریت انکشاف تشکیلاتی تشکیل سال 1393 وزارت را تحت رهبری مقام ریاست منابع بشری و کمیسیون تشکیلاتی وزارت در تفاهم با مقام محترم وزارت نظر به نیازمندی دیپارتمنت خویش مورد بازنگری قرار داده و به اداره امور دارالانشای شورای وزیران ارسال گردیده.

·   ابلاغ تشکیل سال 1392 وزارت  به تمام ریاست های مرکزی و قدمه های ولایتی و همچنان مطالعه و تحلیل تشکیل ریاست کنترول و کیفیت پروژه های ساختمانی ، ریاست تنظیم پروژه های ساختمانی، اداره خط آهن، ریاست عمومی سروی و پروژه سازی ، ریاست مالی و حسابی ، ریاست تدارکات و ریاست اداری و خدمات برای سال 1393.

·   خانه پری انواع فورمه ها  به اداره محترم امور بخاطر ارسال تشکیل سال 1393 .

·   ایجاد تشکیل جدید اداره خط اهن در مرکز و قدمه های ولایتی برای سال 1393.

·   تحلیل و تجزیه لایحه وظایف ریاست های مرکزی و قدمه های ولایتی بازنگری صورت گرفته.

·    ترتیب گراف ریاست های مرکزی و ولایتی بازنگری گردیده است.

قــرار شـــرح فـــوق گـــزارش کـــاری ریـــاســت منــابع بشــری ترتیــب و تقــدیـم اسـت.