گزارش کاری ماه جوزا سال 1393

ارزش های اساسی ، ماموریت و دیدگاه وزارت فواید عامه:

ارزش های اساسی:

·        تمرکزبالای مشتری: تمرکز بالای عرضه  خدمات به مردم افغانستان.

·   مسلکی بودن: شفافیت ، مسلکی بودن، امانت داری و حسابدهی در عرضه خدمات و مشارکت و همکاری.

·        قانونمندی: تابعیت از قانون اساسی و سایر قوانین نافذه افغانستان.

·        مساوات: احترام به مردم و تعهد جهت اتصال فرهنگ های متنوع.          

موجودیت ارزش ها در اداره یک هدف واضح  میباشد.

دیدگاه:

ایجاد و حفظ زیربنای ترانسپورتی که انکشاف اقتصادی ، صحت ، معارف و رفاه مردم افغانستان را بشکل موثر حمایت نماید.

دیدگاه سازمانی:

 الی اخیر سال 1391 هجری شمسی وزارت فواید عامه دارای ظرفیت لازم جهت کنترول و اداره موثر و مفید  انکشاف ، تطبیق و حفظ و مراقبت زیربنای سکتور ترانسپورت بشمول میدانهای ملکی هوائی ، خطوط آهن و سرک ها که وزارت مسئولیت آنرا به عهده دارد ،خواهد بود.

ماموریت:

ما پیوسته ارتباط ترانسپورتی را در تمام افغانستان و با مقاصد بیرونی با کشور های همسایه در منطقه بهبود میبخشیم.

ریاست منابع بشری :

ماموریت ما فراهم سازی خدمات به مشتریان بصورت شفاف و حسابده به منظور تسهیل و هماهنگی تطبیق استخدام بدون تبعیض ، حفظ ، ارتقای ظرفیت و برنامه های آموزشی برای کارمندان بوده تا ازین طریق اطمینان حاصل گردد که کارمندان وزارت فواید عامه قابلیت و دانش حمایت موثر از استراتیژی وزارت را دارا میباشند".

2. -   انواع فعالیت ها :

1.  طبق هدایت ماده شانزده قانون کارکنان خدمات ملکی برای تعداد (100) تن کارکنان مربوط  فورم ارزیابی سالانه برویت دفاتر سوانحات شان طرح و بعداز مهر و نشانی شد رسماً غرض خانه پری و طی مراحل اصولی به مراجع مربوط فرستاده شده، و در نتیجه بتعداد (100) تن کارمندان وزارت بعداز سپری نمودن پروسه ارزیابی حایز قدم بالا تر از بست گردیدند و بعداز منظوری مقام محترم وزارت بست های که به قدم بالاتر ارتقا نموده اند، درج دفاتر سوانح کارمندان متذکره گردیده است.

2.   آمریت ارزیابی اجراات سوانح مامورین برای تعداد (5) تن کارکنان جدیدالتقرر طی ماه جوزا سال 1393 برویت اسناد مقدماتی ، دفتر سوانح طرح و ترتیب نموده است.

3.     از حاضری کارکنان ریاست های مرکزی کنترول و نظارت یومیه صورت گرفته همچنان راپور كسرات معاشات كاركنان طور ماهوار ترتیب و جهت اجرای حقوق مالی شان  به رياست مالي و حسابي ارسال گردیده است.

 

4.     طبق هدایت ماده 138 قانون کار و ماده 6 مقرره تنظیم حقوق تقاعد کارکنان برای تعداد) 4( تن از کارکنان وزارت برویت اسناد و سوابق شان به تقاعد سوق و کارت اطلاعیه تقاعد آنها بعداز طی مراحل قانونی به ریاست حزینه تقاعد ارسال گردیده است.

5.     عزل و نصب به تعداد (120) تن از کارکنان اپرات مرکزی و و لایتی به رویت فورمه های پ2 به دفاتر ذاتی شان تصویب گردیده  .

6.    تعداد (14) تن از کارمندان وزارت جهت اشتراک در بخش های (رهبری و مدیریت منابع بشری به انستیتوت خدمات ملکی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری  معرفی گردیده .

7.     برنامه آموزشی تحت عنوان ( حقوق و جایگاه زن در اسلام ) برای تعداد "25" تن کارمندان در تالار وزارت را اندازی گردید .

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   تصویر از جریان تطبیق برنامه آموزشی تحت عنوان (حقوق و جایگا زن در اسلام )

 

8.      ورکشاپ آموزشی در رابطه به مدیریت زمان برای تعداد (35) تن از کارمندان در تالار وزارت  تدویر گردید است.

                                                                                                   تصویر از جریان تطبیق برنامه آموزشی تحت عنوان (مدیریت زمان)

9-     آمریت استخدام تعداد (11) بست کمبود مرکزی  را تشخیص و به اعلان رقابتی گذاشته، به تعداد (105) قطعه فورم درخواستی برای کاندیدان توزیع، تعداد (11) تن افراد واجد شرایط را شارت لست  که در نتیجه تعداد (11) تن از طریق رقابت بعداز سپری نمودن مصاحبه تقرر حاصل نموده .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویر از پروسه شارت لست بست های وزارت

10-آمریت استخدام تعداد (1) تن از کارکنان مرکزی را طبق هدایت ماده (101) قانون کار جهموری اسلامی افغانستان از بست منفک نموده است که متصلا  آن بست به اعلان رقابتی گذاشته شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              تصویر از جریان اخذ امتحان بست های وزارت

11-تعداد (4) تن کارمندان جدیدالتقرر برای اخذ جواز کار به وزارت محترم کار و امور اجتماعی معرفی گردیده که بعد از تکمیل، اسناد شان به آمریت ارزیابی اجراات جهت ترتیب اکمال دفتر سوانح ارسال گردیده است.

12-تامین ارتباط  با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی غرض حصول رهنمود ها ، پالیسی های  مربوطه .

13-پرزنتیشن در موارد صحت و مصئونیت کارکنان ، مقرره طرز سلوک مامورین و پروسه سمع شکایات کارکنان در روشنی احکام قانون کارکنان خدمات ملکی برای کارمندان جدید التقرر ارایه گردیده است .

14-طرح و ترتیب پالیسی ریاست منابع بشری، ارسال آن بریاست های مرکزی و 34 قدمه های ولایتی .

15-ارتباط مستقیم با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی جهت طی مراحل مراسلات رسمی ادارات عملی گردیده.

16-در بخش سیستم معلومات وزارت به 34 قدمه های ولایتی همکاری دوامدار ادامه دارد .

17-اگاهی دادن کارکنان به ارتباط تطبیق قوانین نافذه خدمات ملکی عملی گردید است .

18-در جلسه مقرره طرزسلوک مامورین همرا با نماینده اصلاحات اداری و خدمات ملکی اشتراک صورت کرفت.

19-در ورکشاپ که به مناسب  معرفی سیستم معلوماتی کارکنان خدمات ملکی در مقر کمیسیون اصلاحات اداری دایر گردیده بود اشتراک به عمل آمد.

20-مطالعه مصوبات و فرامین احکام شورای عالی وزیران و تکثیر نمودن آن به چهار دیپارتمنت های مربوطه .

21-ترتیب جدول قرطاسیه ربع دوم سال 1393 پنج دیپارمنت به شمول مقام ریاست و ارسال آن به ریاست اداری و خدمات .

22-انکشاف تشکیل 34 قدمه های ولایتی وزارت در بخش های انجنیری و اجرائیوی جهت تطبیق و تحقق اهداف ادارات مربوطه بمنظور بهبود فعالیت های کاری شان تحلیل و نیازسنجی گردیده است .

23-تشکیل سال 1393 ریاست های مرکزی و ولایتی مجدداً بازنگری صورت گرفته است.

24-دفاتر احصائیه کارکنان ریاست های ولایتی به دیتایس تطبیق گردیده.

25-جلوگیری از تورم بست ها در مرکز و قدمه های ولایتی .

26-به تعداد (115) تن کارکنان وزارت در رابطه به تقرر، تبدل، انفکاک و ارتقای قدم به دفاتر احصائیه ثبت گردیده است .

27-لوایح وظایف ریاست عمومی اداره راه آهن تحلیل و تجزیه صورت گرفته است.

قــرار شـــرح فـــوق گـــزارش کـــاری ماه جوزا ســال 1393 – دیپــارتمــنت هــای ریـــاســت منــابع بشــری ترتیــب و تقــدیـم اسـت.  

                                                     بااحترام