داوطلبی - وزارت فوائد عامه

داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
تهیه و تدارک کارتریج ها برای سال 2017دفتر برنامه ملی راه سازی روستائی وزارت فواید عامه ج.ا.ا.
موضوع: تهیه و تدارک کارتریج ها برای سال 2017دفتر برنامه ملی راه سازی روستائی وزارت فواید عامه ج.ا.ا. MPW/WB/ARTF/IDA/ARAP/OPS/KBL/KBL/026/C2/002 برنامه ملی راه سازی روستائی وزارت فواید عامه ج.ا.ا (برنامه) از تمام داوطلبان واجد شرایط...
Aug 09, 2017 Aug 20, 2017
تهیه و تدارک قرطاسیه باب برای سال 2017 دفتر برنامه ملی راه سازی روستائی وزارت فواید عامه ج.ا.ا.
MPW/JICA-GOV/NRAP/OPS/KBL/KBL/001/C2/013شماره: برنامه ملی راه سازی روستائی وزارت فواید عامه ج.ا.ا (برنامه) از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل می آورد تا در پروسه تهیه و تدارک قرطاسیه باب برای سال 2017 دفتر برنامه اشتراک نمایند....
Aug 08, 2017 Aug 16, 2017
اعمار و ساختمان 133.3 متر پل آهن کانکریتی و بند آب گردان سابو در مسیر سرک کشم الی سرک تالقان بالای دریای شاخان دره (پل شاخان دره) ولایت تخار زون شمال شرق
اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت محترم فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار و ساختمان 133.3 متر پل آهن کانکریتی و بند آب گردان سابو در مسیر سرک کشم الی سرک تالقان بالای دریای شاخان دره (پل شاخان دره)...
Jul 09, 2017 Aug 08, 2017
برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت فوائد عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد تا اعمار و ساختمان پل آهن کانکریتی 40.8875 درجه یی (پل دوم هارون خیل) بالای دریای توری اوبه به طول 40 متر، ولایت خوست، زون جنوب شرق ، را اغاز نماید
برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت فوائد عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد تا اعمار و ساختمان پل آهن کانکریتی 40.8875 درجه یی (پل دوم هارون خیل) بالای دریای توری اوبه به طول 40 متر، ولایت خوست، زون جنوب شرق ، را اغاز نماید. شماره داوطلبی:...
Jul 04, 2017 Jul 30, 2017
اعمار و بازسازی سرک بای پاس بند سلما از کیلومتر000+0 الی 877.06+7 ( فرش جغلی) ولسوالی چشت شریف ولایت هرات زون
اداره تدارکات ملی به نماینده گی از وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار و بازسازی سرک بای پاس بند سلما از کیلومتر 000+0 الی 877.06+7 ( فرش جغلی) ولسوالی چشت شریف ولایت هرات زون غرب دارای شماره...
Jun 20, 2017 Jul 04, 2017
پروژه باز سازی سرک قریه مرغگیران به طول مجموعی119.77+14 کیلومتر ( فرش اسفالت) ولایت کابل زون کابل
اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه/ برنامه ملی راه سازی روستایی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه باز سازی سرک قریه مرغگیران به طول مجموعی119.77+14 کیلومتر ( فرش اسفالت) ولایت کابل زون کابل دارای...
Jun 17, 2017 Jun 22, 2017
اعمار و ساختمان 30 متر پل آهن کانکریتی در مسیر سرک میمنه الی ولسوالی ناموسا در منطقه غارتیپه ،عطا خان خواجه و دولت آباد بخش اول لات اول کیلومتر 140+0 (پل عطاخان و دولت اباد) ولایت فاریاب زون شمال ، را اغاز نماید.
اعمار و ساختمان 30 متر پل آهن کانکریتی در مسیر سرک میمنه الی ولسوالی ناموسا در منطقه غارتیپه ،عطا خان خواجه و دولت آباد بخش اول لات اول کیلومتر 140+0 (پل عطاخان و دولت اباد) ولایت فاریاب زون شمال ، را اغاز نماید. شماره...
Jun 10, 2017 Jul 02, 2017
بازسازی سرک از دانش الی پل مغان لات دوم از نقطه 000+0 الی 780+6 کیلومتر فرش اسفالت ولایت کاپیسا
اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه بازسازی سرک از دانش الی پل مغان لات دوم از نقطه 000+0 الی 780+6 کیلومتر فرش اسفالت ولایت کاپیسا دارای نمبر تشخیصیه...
May 30, 2017 Jun 14, 2017
اعمار و بازسازی سرک دره سرخ از دوراهی ملکوله الی بیغمک فیز اول لات اول از 000+0 الی 000+12 کیلومتر فرش اسفالت ولایت پروان زون کابل
اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی مجدد پروژه اعمار و بازسازی سرک دره سرخ از دوراهی ملکوله الی بیغمک فیز اول لات اول از 000+0 الی 000+12 کیلومتر فرش اسفالت ولایت پروان زون...
May 23, 2017 Jun 12, 2017
باز سازی پل (آهن کانکریتی) به طول 80 متر بالای دریای متون از لکن الی مرکز خوست قریه بدیخیل ولایت خوست زون جنوب شرق
اداره تدارکات ملی به نماینده گی برنامه ملی راه سازی روستایی، وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه باز سازی پل (آهن کانکریتی) به طول 80 متر بالای دریای متون از لکن الی مرکز خوست قریه بدیخیل ولایت خوست...
May 23, 2017 Jun 14, 2017
صفحه 1 از 22