داوطلبی - وزارت فوائد عامه

داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
تهیه و تدارک پرزه جات و خدمات دو عراده موتر فورد ایوریست دفتر واحد هماهنگی ملی (NCU) برنامه ملی راه سازی روستائی وزارت مالیه ج.ا.ا
تهیه و تدارک پرزه جات و خدمات دو عراده موتر فورد ایوریست دفتر واحد هماهنگی ملی (NCU) برنامه ملی راه سازی روستائی وزارت مالیه ج.ا.ا MPW/WB/ARTF/IDA/ARAP/OPS/KBL/KBL/011/C2/001 برنامه ملی راه سازی روستائی وزارت فواید عامه ج.ا.ا از تمام...
Apr 25, 2017 May 15, 2017
پروژه بازسازی سرک پیاوشت از نقطه 000+0 الی 620+2 کیلو متر فرش اسفالت ولایت پنجشیر زون کابل
عنوان پروژه : پروژه بازسازی سرک پیاوشت از نقطه 000+0 الی 620+2 کیلو متر فرش اسفالت ولایت پنجشیر زون کابل نمبر تشخیصیه: NPA/ MPW/ 96/ W-1656/ NCB اداره تدارکات ملی به نماینده گی از وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می...
Apr 23, 2017 May 17, 2017
اعمار و بازسازی سرک دره سرخ از دوراهی ملکوله الی بیغمک بخش دوم، شاخه اول از (000+12 الی 838+22) و شاخه دوم (0+000 الی 387+2) به طول مجموعی 13.225 کیلومتر( بشمول یک پایه پل آهن کانکریتی به طول 20 متر) فرش سفالت ولایت پروان
اعمار و بازسازی سرک دره سرخ از دوراهی ملکوله الی بیغمک بخش دوم، شاخه اول از (000+12 الی 838+22) و شاخه دوم (0+000 الی 387+2) به طول مجموعی 13.225 کیلومتر( بشمول یک پایه پل آهن کانکریتی به طول 20 متر) فرش سفالت ولایت پروان اداره...
Apr 23, 2017 May 16, 2017
ریاست حفظ ومراقبت سالنگها وزارت فوائد عامه به »18« قلم روغنیات وفلتر باب ضرورت دارد MOPW/05/NCB
وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل میاورد تا در پروسه داوطلبی باز داخلی 2 قلم تیل دیزل و پطرول اشترک نموده آفرهای سر بسته خویشرا مطابق شرطنامه به لسان دری که در مقابل پرداخت مبلغ 1500 افغانی پول غیر قابل برگشت بدست میاورند طبق...
Apr 10, 2017 Apr 30, 2017
ریاست فواید زون کابل وزارت فواید عامه به تعداد 2 قلم تیل دیزل و پطرول ضرورت دارد. شماره دعوت نامه MOPW/20/NCB
ریاست فواید زون کابل وزارت فواید عامه به تعداد 2 قلم تیل دیزل و پطرول ضرورت دارد. شماره دعوت نامه MOPW/20/NCB وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل میاورد تا در پروسه داوطلبی باز داخلی 2 قلم تیل دیزل و پطرول اشترک نموده...
Apr 08, 2017 Apr 30, 2017
تهیه و تدارک تیل دیزل برای وسایط نقلیه و جنراتورهای دفتر زون گردیز برنامه ملی راه سازی روستائی وزارت فواید عامه جمهوری اسلامی افغانستان
MPW/WB/ARTF/IDA/ARAP/OPS/KBL/KBL/001/C2/010 برنامه ملی راه سازی روستائی وزارت فواید عامه جمهوری اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه تهیه و تدارک تیل دیزل برای وسایط نقلیه و جنراتورهای دفتر زون گردیز برنامه...
Jan 16, 2017 Feb 05, 2017
تهیه و تدارک تیل دیزل برای سال 2017 دفتر ساحوی زون کندز برنامه ملی راه سازی روستائی وزارت فواید عامه
تهیه و تدارک تیل دیزل برای سال 2017 دفتر ساحوی زون کندز برنامه ملی راه سازی روستائی وزارت فواید عامه جمهوری اسلامی افغانستان MPW/WB/ARTF/IDA/ARAP/OPS/KBL/KBL/001/C2/006 1. جمهوری اسلامی افغانستان قصد دارد تا بخش های بودجۀ ملی را برای پرداخت...
Dec 21, 2016 Jan 10, 2017
اعمار سرک شهر نیلی ولایت دایکندی به طول 8.827 کیلومتر
اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار سرک شهر نیلی ولایت دایکندی به طول 8.827 کیلومتر دارای نمبر تشخیصیه NPA/MOPW/95/W-1431/NCB اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش...
Dec 14, 2016 Jan 07, 2017
ساختمان پل نخپیر ولسوالی شغنان بدخشان بطول (12) متر و دیوارهای استنادی بدخشان بطول (150) متر در موقعت ولس کران منجان از کمپ معدن الی اسکندر
شمارۀ دعوت به داوطلبی: MoPW/PA-040/NCB وزارت فواید عامه جمهوری اسلامی افغانستان از ﺗﻤﺎم داوﻃﻠﺒﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ دﻋﻮت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ در ﭘﺮوﺳﻪ داوﻃﻠﺒﯽ ساختمان پل نخپیر ولسوالی شغنان بدخشان بطول (12) متر و دیوارهای استنادی بدخشان بطول (150) متر در...
Dec 07, 2016 Dec 28, 2016
ریاست ح - م سالنگها وزارت فواید عامه به تعداد ( 32) قلم م گوشت ضرورت دارد .
وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل میاورد تا در پروسه داو طلبی از داخلی 32) قلم م گوشت اشتراک نموده آفرهای سر بسته خویشرا مطابق شرطنامه به لسان دری که در مقابل پرداخت مبلغ (1500) افغانی پول غیر قابل برگشت بدست میاورند طبق قانون...
Nov 07, 2016 Nov 27, 2016
صفحه 1 از 20