داوطلبی - وزارت فوائد عامه

داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
ساختمان سرک شورابک سپین بولدک، قسمت اول از 000+000 الی 000 + 23 کیلومتر NPA/MOPW/97/W-2089/NCB (Re Bid)
عنوان پروژه : ساختمان سرک شورابک سپین بولدک، قسمت اول از 000+000 الی 000 + 23 کیلومتر نمبر تشخیصیه: NPA/MOPW/97/W-2089/NCB (Re Bid) اداره تدارکات ملی به نماینده گی از وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا...
Apr 11, 2018 May 05, 2018
دعوت به داوطلبی باز داخلی (حفظ ومراقبت دوریی سرک جغلی بطول 9 کیلومتر از فیض آباد الی سرک بهارک (کند فرمرق) الی سرک ‌DBST بهارک جرم ولایت بدخشان زون بدخشان)
( موضوع اعلان: دعوت به داوطلبی باز داخلی برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت فوائد عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد تا پروسه تدارکاتی : حفظ ومراقبت دوریی سرک جغلی بطول 9 کیلومتر از فیض آباد الی سرک بهارک (کند فرمرق) الی سرک ‌DBST...
Mar 28, 2018 Apr 25, 2018
دعوت به داوطلبی باز داخلی (حفظ ومراقبت دوریی 33 کیلومتر سرک جغلی از میدان بازار الی پای خاک بادک از نقطه 000+0 الی 000+33 در فیروز کوه ولایت غور، زون غرب)
موضوع اعلان: دعوت به داوطلبی باز داخلی برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت فوائد عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد تا پروسه تدارکاتی : حفظ ومراقبت دوریی 33 کیلومتر سرک جغلی از میدان بازار الی پای خاک بادک از نقطه 000+0 الی 000+33 در فیروز...
Mar 28, 2018 Apr 29, 2018
پروسه داوطلبی،پروژه تهیه و تداک (27) قلم اجناس و لوازم الکترونکی مورد ضرورت پروژه اصلاح و تطبیق ارتقآ ظرفیت دارای
وزارت فواید عامه ، ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی،پروژه تهیه و تداک (27) قلم اجناس و لوازم الکترونکی مورد ضرورت پروژه اصلاح و تطبیق ارتقآ ظرفیت دارای شماره داوطلبی (MOPW/NCB/G/21) اشتراک نموده وسافت کاپی شرطنامه را به...
Mar 27, 2018 Apr 21, 2018
اعلان دعوت به داوطلبی اسفالت سرک های داخل شهر ولسوالی امام صاحب ولایت کندز به طول (11+954) کیلومتر
اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اسفالت سرک های داخل شهر ولسوالی امام صاحب ولایت کندز به طول (11+954) کیلومتر دارای نمبر تشخیصیه NPA/MPW/96/W-2061/NCB-rebid اشتراک...
Mar 19, 2018 Apr 10, 2018
اعلان دعوت به داوطلبی پروژه اعمار سرک شهر نیلی ولایت دایکندی به طول 8.827 کیلومتر
اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار سرک شهر نیلی ولایت دایکندی به طول 8.827 کیلومتر دارای نمبر تشخیصیه NPA/MOPW/97/W-1691/NCB-Rebid اشتراک نموده و آفرهای سربسته...
Mar 14, 2018 Apr 01, 2018
اعلان دعوت به داوطلبی پروژه اعمار ساختمان یک وایه پل بالای دریای نخجیر به طول 12) متر) واقع ولسوالی شغنان و اعمار(10 وایه پلچک ، 150 متر) دیوار استنادی واقع ولسوالی کران منجان ولایت بدخشان.
پروژه اعمار ساختمان یک وایه پل بالای دریای نخجیر به طول 12) متر) واقع ولسوالی شغنان و اعمار(10 وایه پلچک ، 150 متر) دیوار استنادی واقع ولسوالی کران منجان ولایت بدخشان. نمبر تشخیصیه: MOPW/97/W-001/NCB وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد...
Mar 14, 2018 Apr 05, 2018
اعلان دعوت به داوطلبی پروژه اعمارساختمان پل یوچ واقع ولسوالی اندراب ولایت بغلان بطول 33 متر.
پروژه اعمارساختمان پل یوچ واقع ولسوالی اندراب ولایت بغلان بطول 33 متر. نمبر تشخیصیه: MOPW/97/W-003/NCB وزارت فوایدعامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادر پروسه داوطلبی پروژه اعمار ساختمان پل یوچ واقع ولسوالی اندراب ولایت...
Mar 14, 2018 Apr 08, 2018
اعلان دعوت به داوطلبی پروژه های ( اعمار ساختمان یک باب تعمیر لابراتوار ها و یک هنگر واقع پلچرخی ولایت کابل
پروژه اعمار ساختمان یک باب تعمیر لابراتوار ها و یک هنگر واقع پلچرخی ولایت کابل نمبر تشخیصیه: MOPW/97/W-002/NCB وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار ساختمان یک باب تعمیر لابراتوار ها و...
Mar 14, 2018 Apr 07, 2018
داوطلبی پروژه تدارک دو نوع تیل (دیزل و پطرول) مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها، ریاست اداری
شماره داوطلبی: NPA/MPW/97/G-2031/NCB وزارت فواید عامه ج.ا.ا ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک دو نوع تیل (دیزل و پطرول) مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها، ریاست اداری و خدمات و ریاست فواید عامه زون...
Mar 13, 2018 Mar 28, 2018
صفحه 1 از 26