داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
دعوت به داوطلبی باز داخلی! خریداری 7000 هفت هزار قطعه کردیت کارتهای 500 افغانیگی برای کارمندان بخش PIU با شماره داوطلبی MPW/WB/ARTF-IDA/ARAP/OPS/KBL/KBL/024/C2/001 و خریداری 1500 یک هزار پنجصد قطعه کردیت کارت های 500 افغانیگی را برای کارمندان بخش...
( موضوع اعلان: دعوت به داوطلبی باز داخلی! برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت ترانسپورت (فواید عامه اسبق) در نظر دارد تا پروسه تدارکاتی: خریداری 7000 هفت هزار قطعه کردیت کارتهای 500 افغانیگی برای کارمندان بخش PIU با شماره داوطلبی...
May 18, 2019 Jun 10, 2019
اعلان دعوت به داوطلبی: پروژه حفظ و مراقبت دورانی مسیر شاهراه عمومی کندز - علی آباد جلوگیر در طول 35 کیلومتر.
موضوع: اعلان دعوت به داوطلبی: عنوان: پروژه حفظ و مراقبت دورانی مسیر شاهراه عمومی کندز - علی آباد جلوگیر در طول 35 کیلومتر. وزارت ترانسپورت(فواید عامه سابقه)از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه حفظ و مراقبت...
May 18, 2019 Jun 11, 2019
اعلان تدارکاتی تهیه و تدارک دو نوع تیل (دیزل و پطرول) مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها به اساس قرارداد چهارچوبی
اعلان تدارکات عنوان پروژه: تهیه و تدارک دو نوع تیل (دیزل و پطرول) مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها به اساس قرارداد چهارچوبی اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی...
May 09, 2019 Jun 12, 2019
اعلان تدارکاتی ساختمان سرک چک میدان وردک به طول (+362.6315) کیلومتر
اعلان تدارکات عنوان پروژه:: ساختمان سرک چک میدان وردک به طول ( 362.63 +15) کیلومتر. شماره داو طلبی: NPA/MPW/98/W-2421/NCB اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت ترانسپورت (وزارت فواید عامه سابق ) از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می...
May 09, 2019 May 16, 2019
اعلان تدارکات (لات اول: قسمت اول ساختمان سرک جانی خیل الی څمکنی از کیلومتر (000+0 الی 504+7) به طول مجموعی) 504+7 (کیلومتر ولایت پکتیا) (لات دوم: قسمت چهارم پروژه ساختمان سرک سید کرم الی تشنک لجه منگل از کیلومتر (000+30) الی (41+017)به طول 11.017...
اعلان تدارکات عنوان پروژه: لات اول: قسمت اول ساختمان سرک جانی خیل الی څمکنی از کیلومتر (000+0 الی 504+7) به طول مجموعی) 504+7 (کیلومتر ولایت پکتیا لات دوم: قسمت چهارم پروژه ساختمان سرک سید کرم الی تشنک لجه منگل از کیلومتر (000+30) الی...
May 07, 2019 May 27, 2019
اعلان تدارکات پروژه ساختمان سرک از ولسوالی گلران الی رباط سنگی بطول 10 کیلومتر
اعلان تدارکات عنوان پروژه: پروژه ساختمان سرک از ولسوالی گلران الی رباط سنگی بطول 10 کیلومتر موقعیت پروژه : ( ولایت هرات) شماره داو طلبی: NPA/MPW/98/W-2370/NCB اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت ترانسپورت (وزارت فواید عامه...
May 05, 2019 Jun 02, 2019
اعلان تدارکات پروژه تهیه و تدارک پرزه جات مورد ضرورت آمریت ورکشاپ های مرکزی ریاست اداری و خدمات بابت سال مالی 1398به اساس قرارداد باالمقطع
اعلان تدارکات عنوان: پروژه تهیه و تدارک پرزه جات مورد ضرورت آمریت ورکشاپ های مرکزی ریاست اداری و خدمات بابت سال مالی 1398به اساس قرارداد باالمقطع وزارت ترانسپورت (فواید عامه قبلی) ج ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه...
Apr 21, 2019 May 13, 2019
اعلان تدارکات، پروژه حفظ مراقبت دورانی مسیر شاهراه عمومی کندز الی علی آباد جلوگیر در طول 35 کیلومتر،
اعلان تدارکات عنوان پروژه: حفظ مراقبت دورانی مسیر شاهراه عمومی کندز الی علی آباد جلوگیر در طول 35 کیلومتر وزارت ترانسپورت (فواید عامه سابقه) ج.ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه حفظ مراقبت دورانی مسیر...
Apr 18, 2019 May 12, 2019
اعلان دعوت به داوطلبی پروژه حفظ و مراقبت دورانی شاهراه عمومی پلخمری الی کندز در طول66.5کیلومتر از جمله طول متذکره (4) کیلومتر در ولایت بغلان
موضوع: اعلان دعوت به داوطلبی عنوان: پروژه حفظ و مراقبت دورانی شاهراه عمومی پلخمری الی کندز در طول66.5کیلومتر از جمله طول متذکره (4) کیلومتر در ولایت بغلان. وزارت ترانسپورت (فواید عامه سابقه) ج.ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید...
Apr 17, 2019 May 11, 2019
اعلان تدارکات پروژه حفظ و مراقبت دورانی شاهراه عمومی شبرغان الی آقچه به طول5.6 کیلومتر در ولایت جوزجان.
اعلان تدارکات عنوان پروژه: پروژه حفظ و مراقبت دورانی شاهراه عمومی شبرغان الی آقچه به طول5.6 کیلومتر در ولایت جوزجان. وزارت ترانسپورت (فواید عامه سابق) از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه حفظ و مراقبت دورانی...
Apr 14, 2019 May 08, 2019
صفحه 1 از 33