داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان تدارکات ترمیم پل (پل باسکه) در مسیر شاهراه عمومی کابل – کندهار در ساحه ولایت زابل بطول 24.6 متر.
اعلان تدارکات عنوان پروژه : ترمیم پل (پل باسکه) در مسیر شاهراه عمومی کابل – کندهار در ساحه ولایت زابل بطول 24.6 متر. وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ترمیم پل (پل باسکه) در مسیر شاهراه...
Mar 23, 2019 Apr 17, 2019
اعلان تدارکات ترمیم یک پایه پل (غثی رباط) در مسیر شاهراه عمومی کابل – کندهار در ساحه ولایت زابل بطول 24.6 متر
اعلان تدارکات عنوان پروژه: ترمیم یک پایه پل (غثی رباط) در مسیر شاهراه عمومی کابل – کندهار در ساحه ولایت زابل بطول 24.6 متر. وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ترمیم یک پایه پل (غثی رباط)...
Mar 23, 2019 Apr 16, 2019
اعلان تدارکات ترمیم یک پایه پل (پل قریه مغلیز) در مسیر شاهراه عمومی کابل – کندهار در ساحه ولایت زابل بطول 49.2 متر
اعلان تدارکات عنوان پروژه : ترمیم یک پایه پل (پل قریه مغلیز) در مسیر شاهراه عمومی کابل – کندهار در ساحه ولایت زابل بطول 49.2 متر. وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ترمیم یک پایه پل (پل...
Mar 23, 2019 Apr 16, 2019
اعلان تدارکات ترمیم یک پایه پل (پل سنگر مانده) در مسیر شاهراه عمومی کابل – کندهار در ساحه ولایت زابل بطول 42 متر
اعلان تدارکات عنوان پروژه : ترمیم یک پایه پل (پل سنگر مانده) در مسیر شاهراه عمومی کابل – کندهار در ساحه ولایت زابل بطول 42 متر. وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ترمیم یک پایه پل (پل...
Mar 23, 2019 Apr 18, 2019
اعلان تدارکات ترمیم یک پایه پل (پل زیارت آخند زاده صاحب) در مسیر شاهراه عمومی کابل – کندهار در ساحه ولایت زابل بطول 33.60 متر
اعلان تدارکات عنوان پروژه: ترمیم یک پایه پل (پل زیارت آخند زاده صاحب) در مسیر شاهراه عمومی کابل – کندهار در ساحه ولایت زابل بطول 33.60 متر. وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ترمیم یک...
Mar 23, 2019 Apr 18, 2019
اعلان تدارکات ترمیم یک پایه پل (پل نوی کلی) در مسیر شاهراه عمومی کابل – کندهار در ساحه ولایت زابل بطول 24.6 متر
اعلان تدارکات عنوان پروژه: ترمیم یک پایه پل (پل نوی کلی) در مسیر شاهراه عمومی کابل – کندهار در ساحه ولایت زابل بطول 24.6 متر وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ترمیم یک پایه پل (پل نوی...
Mar 23, 2019 Apr 15, 2019
اعلان تدارکات ترمیم یک پایه پل (پل عظمت) در مسیر شاهراه عمومی کابل – کندهار در ساحه ولایت زابل بطول 17.7 کیلومتر
اعلان تدارکات عنوان پروژه: ترمیم یک پایه پل (پل عظمت) در مسیر شاهراه عمومی کابل – کندهار در ساحه ولایت زابل بطول 17.7 کیلومتر. وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ترمیم یک پایه پل (پل عظمت)...
Mar 23, 2019 Apr 17, 2019
اعلان تدارکات ترمیم یک پایه پل (پل زاره نورک) در مسیر شاهراه عمومی کابل – کندهار در ساحه ولایت زابل بطول 24.65 متر
اعلان تدارکات عنوان پروژه: ترمیم یک پایه پل (پل زاره نورک) در مسیر شاهراه عمومی کابل – کندهار در ساحه ولایت زابل بطول 24.65 متر. وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ترمیم یک پایه پل (پل...
Mar 23, 2019 Apr 14, 2019
تهیه و تدارک دو نوع تیل (دیزل و پطرول) مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگهابه اساس قرارداد چهارچوبی
عنوان پروژه: تهیه و تدارک دو نوع تیل (دیزل و پطرول) مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگهابه اساس قرارداد چهارچوبی اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک دو...
Mar 20, 2019 Apr 10, 2019
اعلان تدارکات اضافه کاری سرک شرق دریای تنگی چشمه شفا ولسوالی شولگره ولایت بلخ از کیلومتر ( 000+0 الی 8282+1) به طول مجموعی 1.8282 کیلومتر فرش اسفالت
اعلان تدارکات عنوان پروژه:اضافه کاری سرک شرق دریای تنگی چشمه شفا ولسوالی شولگره ولایت بلخ از کیلومتر ( 000+0 الی 8282+1) به طول مجموعی 1.8282 کیلومتر فرش اسفالت. وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه...
Mar 19, 2019 Apr 09, 2019
صفحه 1 از 32