داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان دعوت به داوطلبی پروژه ساختمان سرک از ولسوالی فرخار الی ورسج از کیلومتر000+0الی 000+15 کیلومتر بافرش اسفالت.
عنوان پروژه: اعلان دعوت به داوطلبی پروژه ساختمان سرک از ولسوالی فرخار الی ورسج از کیلومتر000+0الی 000+15 کیلومتر بافرش اسفالت. اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه...
Jul 21, 2018 Aug 11, 2018
پروژه ترمیم پل سابقه بهسود ولایت ننگرهار بطول 350 متر
عنوان پروژ : پروژه ترمیم پل سابقه بهسود ولایت ننگرهار بطول 350 متر وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ترمیم پل سابقه بهسود ولایت ننگرهار بطول 350 متر دارای نمبر تشخیصیه MOPW/97/W-010/NCB...
Jul 16, 2018 Aug 08, 2018
پروژه حفظ و مراقبت دورانی سرک زرنج – دلارام بطول 10 کیلومتر از کیلومتر(000+75 الی 110+208)
عنوان پروژ : پروژه حفظ و مراقبت دورانی سرک زرنج – دلارام بطول 10 کیلومتر از کیلومتر(000+75 الی 110+208) وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه حفظ و مراقبت دورانی سرک زرنج – دلارام بطول...
Jul 16, 2018 Jul 07, 2018
ترمیم و باز سازی سرک ترینکوت ارزگان الی شاه ولی کوت قندهار به طول 126.73 +8 کیلو متر,
عنوان پروژه: ترمیم و باز سازی سرک ترینکوت ارزگان الی شاه ولی کوت قندهار به طول 126.73 +8 کیلو متر اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ترمیم و باز سازی سرک ترینکوت...
Jul 15, 2018 Aug 05, 2018
اعلان تدارکات تهیه و تدارک سه نوع تیل و روغنیات (دیزل،پطرول،تیل خاک) مبلایل و مواد چرب کننده مورد ضرورت دفتر مرکزی،زون مرکز و زون کندهار بر اساس قرارداد چهارچوبی تحت دو لات
عنوان: تهیه و تدارک سه نوع تیل و روغنیات (دیزل،پطرول،تیل خاک) مبلایل و مواد چرب کننده مورد ضرورت دفتر مرکزی،زون مرکز و زون کندهار بر اساس قرارداد چهارچوبی تحت دو لات. وزارت فواید عامه ج ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه...
Jul 14, 2018 Aug 06, 2018
اعلان تدارکاتتهیه و تدارک دو قلم سامان آلات ساختمانی مورد ضرورت اداره قوایکار (دفتر مرکزی و زون کندهار)
عنوان: تهیه و تدارک دو قلم سامان آلات ساختمانی مورد ضرورت اداره قوایکار (دفتر مرکزی و زون کندهار) وزارت فواید عامه ج ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک دو قلم سامان آلات ساختمانی مورد ضرورت اداره...
Jul 14, 2018 Aug 06, 2018
پروژه تهیه و تدارک دو قلم تیل مورد ضرورت ریاست اداری و خدمات وفوایدعامه زون کابل
عنوان: پروژه تهیه و تدارک دو قلم تیل مورد ضرورت ریاست اداری و خدمات وفوایدعامه زون کابل وزارت فواید عامه ج ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک دو قلم تیل مورد ضرورت ریاست اداری و خدمات...
Jul 11, 2018 Aug 01, 2018
حفظ و مراقبت دورانی سرک هرات – اسلام قلعه بطول 4 کیلومتر از کیلومتر(900+102 الی 900+106)
عنوان پروژ :حفظ و مراقبت دورانی سرک هرات – اسلام قلعه بطول 4 کیلومتر از کیلومتر(900+102 الی 900+106) وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه حفظ و مراقبت دورانی سرک هرات – اسلام قلعه...
Jul 08, 2018 Jul 31, 2018
حفظ و مراقبت دورانی سرک جبل السراج – کابل از (0+000 کیلومتر الی 350+25 کیلومتر) نقطه صفری چهار راهی جبل السراج
عنوان پروژ :حفظ و مراقبت دورانی سرک جبل السراج – کابل از (0+000 کیلومتر الی 350+25 کیلومتر) نقطه صفری چهار راهی جبل السراج. وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه حفظ و مراقبت دوران سرک جبل...
Jul 08, 2018 Aug 01, 2018
حفظ و مراقبت دورانی سرک گردیز الی کابل از کیلومتر(200+03 الی 200+41)
عنوان پروژ :حفظ و مراقبت دورانی سرک گردیز الی کابل از کیلومتر(200+03 الی 200+41) وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه حفظ و مراقبت دورانی سرک گردیز الی کابل از کیلومتر(200+03 الی 200+41) دارای...
Jul 08, 2018 Aug 01, 2018
صفحه 1 از 26