داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
دعوت به داوطلبی باز داخلی از سازی سرک از ولسوالی بهسود الی گردن بریده بخش اول لات اول از نقطه 000+0 الی 750+11 کیلومتر (فرش جغلی) ولایت میدان وردک زون مرکزی
( موضوع اعلان: دعوت به داوطلبی باز داخلی برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت فوائد عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد تا پروسه تدارکاتی : باز سازی سرک از ولسوالی بهسود الی گردن بریده بخش اول لات اول از نقطه 000+0 الی 750+11 کیلومتر (فرش...
Sep 12, 2018 Oct 10, 2018
پروژه سرک های داخل شهر جلال آباد بطول 372.14+9 کیلومتر
عنوان پروژه: پروژه سرک های داخل شهر جلال آباد بطول 372.14+9 کیلومتر اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه سرک های داخل شهر جلال آباد بطول 372.14+9 کیلومتر دارای...
Sep 12, 2018 Oct 06, 2018
تهیه و تدارک پرزه جات مورد ضرورت ریاست حفظ ومراقبت سالنگها
عنوان: تهیه و تدارک پرزه جات مورد ضرورت ریاست حفظ ومراقبت سالنگها. وزارت فواید عامه ج ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک پرزه جات مورد ضرورت ریاست حفظ ومراقبت سالنگها.با نمبر تشخیصیه...
Sep 04, 2018 Sep 30, 2018
پروژه ساختمان سرک از دانش الی پل مغان لات اول از 000+0 الی 376+8 کیلومتر، لات دوم بطول 780+6 کیلومتر ولات سوم بطول 451+5 کیلومتر با فرش اسفالت
عنوان پروژه: پروژه ساختمان سرک از دانش الی پل مغان لات اول از 000+0 الی 376+8 کیلومتر، لات دوم بطول 780+6 کیلومتر ولات سوم بطول 451+5 کیلومتر با فرش اسفالت. اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می...
Sep 01, 2018 Sep 23, 2018
پروژه اعمار و بازسازی سرک از دور بابا الی غنی خیل، فیز دوم از کیلومتر 000+11 الی 607.81+2 بطول 12.60781 کیلومتر فرش اسفالت
عنوان پروژه: پروژه اعمار و بازسازی سرک از دور بابا الی غنی خیل، فیز دوم از کیلومتر 000+11 الی 607.81+2 بطول 12.60781 کیلومتر فرش اسفالت اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت محترم فواید عامه، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در...
Aug 29, 2018 Sep 19, 2018
تهیه و تدارک البسه باب مورد ضرورت ریاست اداری و خدمات وفواید عامه زون کابل.
عنوان: تهیه و تدارک البسه باب مورد ضرورت ریاست اداری و خدمات وفواید عامه زون کابل. وزارت فواید عامه ج ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک البسه باب مورد ضرورت ریاست اداری و خدمات وفواید عامه زون...
Aug 26, 2018 Sep 17, 2018
پروژه ساختمان سرک ارغستان الی معروف ولایت کندهار لات دوم 020+34 کیلومتر الی 580+72 کیلومتر.
پروژه ساختمان سرک ارغستان الی معروف ولایت کندهار لات دوم 020+34 کیلومتر الی 580+72 کیلومتر وزارت فواید عامه ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ساختمان سرک ارغستان الی معروف ولایت کندهار لات دوم 020+34...
Aug 26, 2018 Sep 18, 2018
دعوت به داوطلبی باز داخلی پروژه اعمار و بازسازی سرک دهن اب دره بخش دوم لات اول از کیلومتر000+10 الی 000+20) با فرش جغلی ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک
( موضوع اعلان: دعوت به داوطلبی باز داخلی برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت فوائد عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد تا پروسه تدارکاتی : پروژه اعمار و بازسازی سرک دهن اب دره بخش دوم لات اول از کیلومتر000+10 الی 000+20) با فرش جغلی ولسوالی...
Aug 18, 2018 Sep 12, 2018
اعلان تدارکات "پروژه ترمیم پل سابقه بهسود ولایت ننگرهار بطول (350) متر"
اعلان تدارکات عنوان پروژ :پروژه ترمیم پل سابقه بهسود ولایت ننگرهار بطول (350) متر وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ترمیم پل سابقه بهسود ولایت ننگرهار بطول (350) متر دارای نمبر تشخیصیه...
Aug 15, 2018 Sep 08, 2018
اعلان تدارکات پروسه داوطلبی (۳۱) قلم تایر ,چاین و بطری مورد ضرورت ریاست حفظ مراقبت سالنگها به اساس قرارداد چهارچوبی
اعلان تدارکات وزارت فواید عامه ,از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی (۳۱) قلم تایر ,چاین و بطری مورد ضرورت ریاست حفظ مراقبت سالنگها به اساس قرارداد چهارچوبی دارای شماره تشخیصیه MOPW/NCB/G/29 اشتراک نموده و سافت کاپی...
Aug 11, 2018 Sep 03, 2018
صفحه 1 از 28