تهیه و تدارک تیل دیزل برای سال 2017 دفتر ساحوی زون کندز برنامه ملی راه سازی روستائی وزارت فواید عامه - وزارت فوائد عامه

تهیه و تدارک تیل دیزل برای سال 2017 دفتر ساحوی زون کندز برنامه ملی راه سازی روستائی وزارت فواید عامه

تاریخ نشر: Dec 21, 2016

تاريخ خاتمه: Jan 10, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

تهیه و تدارک تیل دیزل برای سال 2017 دفتر ساحوی زون کندز برنامه ملی راه سازی روستائی وزارت فواید عامه جمهوری اسلامی افغانستان MPW/WB/ARTF/IDA/ARAP/OPS/KBL/KBL/001/C2/006

1.  جمهوری اسلامی افغانستان قصد دارد تا بخش های بودجۀ ملی را برای پرداخت های این قرارداد ( تهیه و تدارک تیل دیزل برای سال 2017 دفتر ساحوی زون کندز برنامه ملی راه سازی روستائی وزارت فواید عامه جمهوری اسلامی افغانستان، ( MPW/WB/ARTF/IDA/ARAP/OPS/KBL/KBL/001/C2/006 اختصاص بدهد.

2.  برنامه ملی راه سازی روستائی وزارت فواید عامه جمهوری اسلامی افغانستان از داوطلبان شایسته و واجد شرایط جهت ارائۀ آفرهای سربسته برای تهیه و تدارک تیل دیزل دعوت بعمل میآورد.

3.  داوطلبی ازطریق داوطلبی باز داخلی طرزالعمل های مندرج در قانون تدارکات و متحد المال ها راه اندازی شده و برای تمام داوطلبان ازکشورهای واجد شرایط طوریکه در رهنمود ها تعریف شده است باز میباشد.

4.  داوطلبان واجد شرایط علاقمند میتوانند معلومات بیشتر وشرطنامه ها را از زیر دوره/جوار محبس مرکزی ولایت کندز /ریاست فواید عامه ولایت کندز به شماره 0799039295 و 0799206473 و همچنان از دفتر مرکزی: مكرويان اول بلاك اول منزل چهارم برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت فواید عامه جمهوری اسلامی افغانستان به شماره  0729107917   از ساعات کاری دفترساحوی زون کندز از (08:30) صبح الی (03:30) عصر واز دفتر مرکزی شهر کابل از (08:00) صبح  الی  (04:00) عصر مراجعه نمود ه بدست بیاورند.

5.  شرایط لازم شامل: عبارت از( ارایه جواز معتبر، صلاحیت نامه، خانه پری دقیق ، مهر و امضأ  فورمه های لازم شرطنامه میباشد.

حد ترجیح برای اجناس معین که درداخل کشورساخته میشوند قابل اجرا است.  تفصیلات اضافی درشرطنامه درج میباشد.

6.  مجموعۀ مکمل شرطنامه به زبان دری توسط داوطلبان علاقمند ذریعۀ درخواست تحریری به آدرس ذیل و بعد ازپرداخت غیرقابل بازگشت مبلغ 1000 (یک هزار) افغانی خریداری شده میتواند.  روش پرداخت نقد خواهد بود. شرطنامه بطور فزیکی  تحویل داده  خواهد شد.

.7  جلسه قبل از داوطلبی به تاریخ  12 /  10/ 1395 ساعت 9 بجه  قبل از  ظهر به وقت محلی کابل در آدرس ذیل در دفتر ساحوی زون مربوطه دائیر میگردد.

8.  آفرها باید عنوانی آدرس ذیل در و یاقبل از 21 / 10 /1395 به ساعت 10 بجه قبل از ظهر تحویل داده شوند. داوطلبی انترنتی مجاز نیست.

آفرهای ناوقت رسیده رد خواهند شد. آفرها در حضور داشت نماینده گان داوطلبان که میخواهند شخصاً به تاریخ 21 / 10 /1395 رأس ساعت  10 بجه  قبل از ظهر درحضور داشت اشخاصیکه میخواهند حاضرباشند، به آدرس زیر گشوده خواهد شد. تمام آفرها باید همراه با تضمین آفر بانکی مبلغ هفده هزار و پنجصد (17,500.00)  افغانی باشد.

9آدرس های فوق الذکر: زیر دوره/جوار محبس مرکزی ولایت کندز/ریاست فواید عامه ولایت کندز به شماره 0799039295 و 0799206473 و همچنان از دفتر مرکزی: مكرويان اول بلاك اول منزل چهارم برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت فواید عامه جمهوری اسلامی افغانستان به شماره 0729107917.    

10.  درصورت تفاوت، تمام معلومات شامل در دعوت به داوطلبی با احکام قسمت 1 دستورالعمل برای داوطلبان شرطنامه جاگزین شده میتواند.