تهیه و تدارک تیل دیزل برای وسایط نقلیه و جنراتورهای دفتر زون گردیز برنامه ملی راه سازی روستائی وزارت فواید عامه جمهوری اسلامی افغانستان - وزارت فوائد عامه

تهیه و تدارک تیل دیزل برای وسایط نقلیه و جنراتورهای دفتر زون گردیز برنامه ملی راه سازی روستائی وزارت فواید عامه جمهوری اسلامی افغانستان

تاریخ نشر: Jan 16, 2017

تاريخ خاتمه: Feb 05, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

MPW/WB/ARTF/IDA/ARAP/OPS/KBL/KBL/001/C2/010

برنامه ملی راه سازی روستائی وزارت فواید عامه جمهوری اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه تهیه و تدارک تیل دیزل برای وسایط نقلیه و جنراتورهای دفتر زون گردیز برنامه ملی راه سازی روستائی وزارت فواید عامه جمهوری اسلامی افغانستان اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را در مقابل پرداخت مبلغ یک هزار(1000) افغانی از ادرس دفتر زون گردیز واقع (حوزه اول امنیتی شهرگردیز،مقابل شفاخانه ملکی گردیز مقر ریاست فواید عامه ولایت پکتیا برنامه ملی راه سازی روستائی) و نیز از دفتر مرکزی کابل (مكرويان اول بلاك اول منزل چهارم برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت فواید عامه جمهوری اسلامی ) بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت (ده) بجه (قبل از) ظهر به تاریخ: 17/دلو/1395 به { دفتر زون گردیز برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت فواید عامه جمهوری اسلامی افغانستان} واقع { حوزه اول امنیتی شهرگردیز،مقابل شفاخانه ملکی گردیز مقر ریاست فواید عامه ولایت پکتیا برنامه ملی راه سازی روستائی (شماره های تماس 0799355710 و0799224744)}ارایه نمایند.

آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر بصورت {بانک گرنتی } به مبلغ 35,640.00 (سی و پنج هزار و شش صد و چهل) افغانی بوده و جلسه قبل از آفرگشایی بروز(چهار شنبه) تاریخ: 6/ دلو/1395 ساعت (ده) بجه (قبل از) ظهر واقع ادرس فوق دفتر زون گردیز تدویر می گردد.