ریاست فواید زون کابل وزارت فواید عامه به تعداد 2 قلم تیل دیزل و پطرول ضرورت دارد. شماره دعوت نامه MOPW/20/NCB - وزارت فوائد عامه

ریاست فواید زون کابل وزارت فواید عامه به تعداد 2 قلم تیل دیزل و پطرول ضرورت دارد. شماره دعوت نامه MOPW/20/NCB

تاریخ نشر: Apr 08, 2017

تاريخ خاتمه: Apr 30, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

ریاست فواید زون کابل وزارت فواید عامه به تعداد 2 قلم تیل دیزل و پطرول ضرورت دارد.

شماره دعوت نامه MOPW/20/NCB

وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل میاورد تا در پروسه داوطلبی باز داخلی 2 قلم تیل دیزل و پطرول  اشترک نموده آفرهای سر بسته خویشرا مطابق شرطنامه به لسان دری که در مقابل پرداخت مبلغ 1500 افغانی پول غیر قابل برگشت بدست میاورند طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه بعداز تاریخ نشر اعلان الی مدت 21 یوم ارائیه نمایند وصول شرطنامه و تسلیمی افرها الی ساعت 10 بجه قبل از ظهر که آخرین معیاد ظر بالعجل تسلمی افرها میباشد صورت میگیرد افرهای دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمیشود تضمین افر مبلغ 325000 افغانی گرنتی بانکی و یا پول نقد اخذ میگردد.

شرایط اهلیت داشتن جواز تجربه کاری و سرمایه میباشد.

آدرس مدیریت داوطلبی  اجناس مدیریت عمومی داوطلبی اجناس و پرزه جات آمریت قرار داد ها ریاست تدارکات وزارت فواید عامه واقع مکرویان بلاک دوم منزل دوم.

اداره محترم پول حق الشاعه اعلان فوق را نقداً از نزد معتمد مربوط ( وحید الله ) اخذ نموده بل و کتنگ آنرا رسماً غرض اجراات بعدی به این اداره ارسال خواهند نمود.