اعمار و بازسازی سرک دربابا الی غنی خیل از کیلومتر (000+11 الی 607.81+23) فرش اسفالت ولایت ننگرهار زون شرق - وزارت فوائد عامه

اعمار و بازسازی سرک دربابا الی غنی خیل از کیلومتر (000+11 الی 607.81+23) فرش اسفالت ولایت ننگرهار زون شرق

تاریخ نشر: May 08, 2017

تاريخ خاتمه: Jun 10, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

 

عنوان پروژه: اعمار و بازسازی سرک دربابا الی غنی خیل از کیلومتر (000+11 الی 607.81+23) فرش اسفالت ولایت ننگرهار زون شرق،

اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار و بازسازی سرک دربابا الی غنی خیل از کیلومتر (000+11 الی 607.81+23) فرش اسفالت ولایت ننگرهار زون شرق، دارای نمبر تشخیصیه NPA/MOPW/96/W-1692/NCB اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه ج.ا.ا بعد از نشر اعلان الی 24 روز تقویمی ارائه نمایند. 

وصول شرطنامه از آدرس:

 ریاست تسهیلات تدارکاتی، اداره تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا، منزل دوم (پشتونستان وات، کابل- افغانستان) از ساعت 7:30 صبح الی4:30 بعد از ظهر، (اوقات رسمی) ذریعه فلش میموری ویا از ویب سایت www.npa.gov.af  بدست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ 10 جوزا 1396 روز چهار شنبه  ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر مبلغ (3,500,000) سه میلیون و پنجصد هزار افغانی به شکل تضمین بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی میباشد.

زمان آفرگشائی: 10 جوزا  1396 روز چهارشنبه ساعت 10:00 قبل از ظهر

آدرس: ریاست تسهیلات تدارکاتی،  اداره تدارکات ملی، اداره امور ریاست ج.ا.ا، منزل پنجم اتاق کنفرانس ها

نوت: در صورت موجودیت تفاوت درمتن شرطنامه و اعلان، شرطنامه مدار اعتبار میباشد.