بازسازی سرک از زرغون شهر الی وازه خوا فیز اول لات اول از نقطه 000+0 الی 000+10 کیلومتر فرش اسفالت ولایت پکتیکا زون جنوب شرق - وزارت فوائد عامه

بازسازی سرک از زرغون شهر الی وازه خوا فیز اول لات اول از نقطه 000+0 الی 000+10 کیلومتر فرش اسفالت ولایت پکتیکا زون جنوب شرق

تاریخ نشر: May 06, 2017

تاريخ خاتمه: Jun 05, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

عنوان پروژه: بازسازی سرک از زرغون شهر الی وازه خوا فیز اول لات اول از نقطه 000+0 الی 000+10 کیلومتر فرش اسفالت ولایت پکتیکا زون جنوب شرق،

اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه بازسازی سرک از زرغون شهر الی وازه خوا فیز اول لات اول از نقطه 000+0 الی 000+10 کیلومتر فرش اسفالت ولایت پکتیکا زون جنوب شرق، ، دارای نمبر تشخیصیه NPA/MOPW/96/W-1665/NCB اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه ج.ا.ا بعد از نشر اعلان الی 22 روز تقویمی ارائه نمایند. 

وصول شرطنامه از آدرس:

 ریاست تسهیلات تدارکاتی، اداره تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا، منزل دوم (پشتونستان وات، کابل- افغانستان) از ساعت 7:30 صبح الی4:30 بعد از ظهر، (اوقات رسمی) ذریعه فلش میموری ویا از ویب سایت www.npa.gov.af  بدست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ 3 جوزا 1396 روز چهار شنبه  ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر مبلغ (4,000,000) چهار میلیون افغانی به شکل تضمین بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی میباشد.

زمان آفرگشائی: 3 جوزا 1396 روز چهار شنبه ساعت 10:00 قبل از ظهر

آدرس: ریاست تسهیلات تدارکاتی،  اداره تدارکات ملی، اداره امور ریاست ج.ا.ا، منزل پنجم اتاق کنفرانس ها