باز سازی سرک از گردیز الی زرمت، فیز اول، لات اول از نقطه 000+0 الی 000+20 کیلو متر فرش اسفالت ولایت پکتیا، زون جنوب شرق - وزارت فوائد عامه

باز سازی سرک از گردیز الی زرمت، فیز اول، لات اول از نقطه 000+0 الی 000+20 کیلو متر فرش اسفالت ولایت پکتیا، زون جنوب شرق

تاریخ نشر: May 08, 2017

تاريخ خاتمه: Jun 07, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

عنوان پروژه :باز سازی سرک از گردیز الی زرمت، فیز اول، لات اول از نقطه 000+0 الی 000+20 کیلو متر فرش اسفالت ولایت پکتیا، زون جنوب شرق

 اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت  فوابد عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه باز سازی سرک از گردیز الی زرمت، فیز اول، لات اول از نقطه 000+0 الی 000+20 کیلو متر فرش اسفالت ولایت پکتیا، زون جنوب شرق دارای نمبر تشخیصیه NPA/MOPW/96/W-1712/NCB  اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه ج.ا.ا بعد از نشر اعلان الی 22 روز تقویمی ارائه نمایند. 

وصول شرطنامه از آدرس:

 ریاست تسهیلات تدارکاتی، اداره تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا، منزل دوم (پشتونستان وات، کابل- افغانستان) از ساعت 7:30 صبح الی 4:30 بعد از ظهر، ذریعه فلش و یا از ویب سایت www.npa.gov.af  بدست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ 09 جوزا 1396 روز سه شنبه ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر مبلغ (12,000,000) دوازده میلیون افغانی به شکل تضمین بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی میباشد.

زمان آفرگشائی: 9 جوزا 1396 روز سه شنبه  ساعت 10:00 قبل از ظهر

آدرس: اداره تدارکات ملی، ریاست تسهیلات تدارکاتی ریاست ج.ا.ا، منزل پنجم اتاق کنفرانس ها

نوت: اگر کدام تفاوت میان متن شرطنامه و اعلان دعوت به داوطلبی موجود باشد. متن شرطنامه مدار اعتبار است