تهیه و تدارک کارتریج ها برای سال 2017دفتر برنامه ملی راه سازی روستائی وزارت فواید عامه ج.ا.ا. - وزارت فوائد عامه

تهیه و تدارک کارتریج ها برای سال 2017دفتر برنامه ملی راه سازی روستائی وزارت فواید عامه ج.ا.ا.

تاریخ نشر: May 10, 2017

تاريخ خاتمه: May 30, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

 تهیه و تدارک کارتریج ها برای سال 2017دفتر برنامه ملی راه سازی روستائی وزارت فواید عامه ج.ا.ا.

MPW/WB/ARTF/IDA/ARAP/OPS/KBL/KBL/026/C2/002

برنامه ملی راه سازی روستائی وزارت فواید عامه ج.ا.ا (برنامه) از  تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل می آورد تا در پروسه تهیه و تدارک کارتریج ها برای سال 2017 دفتر برنامه اشتراک نمایند.

شرطنامه مربوطه را در مقابل پرداخت مبلغ یک هزار(1000) افغانی از آدرس دفتر مرکزی برنامه بدست آورده و آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج  شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات  طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت (دو) بجه (بعد از) ظهر به تاریخ:  09/جوزا/1396 به دفتر مرکزی برنامه واقع مكروريان اول بلاك اول منزل چهارم برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت فواید عامه ج.ا.ا (شماره های تماس 0729107917-0795284217) ارایه نمایند.

آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.  تضمین آفر بصورت {بانک گرنتی } به مبلغ 39,000.00 (سی و نه هزار) افغانی بوده و جلسه قبل از آفرگشایی بروز(یکشنبه) تاریخ:31/ثور/1396 ساعت (ده ) بجه (قبل از) ظهر واقع ادرس فوق دفتر مرکزی تدویر می گردد.