ریاست اداری و خدمات وزارت فواید عامه به مقدار 4000 لیتر مبلایل ایلف 50x20 با کیفیت ضرورت دارد. - وزارت فوائد عامه

ریاست اداری و خدمات وزارت فواید عامه به مقدار 4000 لیتر مبلایل ایلف 50x20 با کیفیت ضرورت دارد.

تاریخ نشر: May 16, 2017

تاريخ خاتمه: Jun 05, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل میاورد تا در پروسه داو طلبی از داخلی مقدار (4000) لیتر مبلایل ایلف 50x20 با کیفیت اشتراک نموده آفرهای سر بسته خویشرا مطابق شرطنامه به لسان دری که در مقابل پرداخت مبلغ (1500) افغانی پول غیر قابل برگشت بدست میاورند طبق قانون و طرز العمل تدارکات عامه بعداز تاریخ نشر اعلان الی مدت (21) یوم کاری ارایه نمایند وصول شرطنامه و تسلیمی آفرها الی ساعت ده بجه قبل از ظهر که آخرین معیاد ضربالجعل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد آفرهای دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمیشود تضمین افر مبلغ ( 40000 ) افغانی گرنتی بانکی اخذ میگردد.

شرایط اهلیت داشتن جواز، تجربه کاری و سرمایه میباشد.

آدرس مدیریت داوطلبی اجناس. مدیریت عمومی داوطلبی اجناس و پرژه جات، آمریت قرارداد ها، ریاست تدارکات وزارت فواید عامه واقع مکروریان اول بلاک دوم منزل دوم.

اداره محترم پول حق الشاعه علان فوق را نقداً از نزد معتمد مربوط (        ) اخذ نموده بل و کتنگ آنرا رسماً غرض اجراآت بعدی به این اداره ارسال خواهند نمود