اعمار و بازسازی سرک بای پاس بند سلما از کیلومتر000+0 الی 877.06+7 ( فرش جغلی) ولسوالی چشت شریف ولایت هرات زون - وزارت فوائد عامه

اعمار و بازسازی سرک بای پاس بند سلما از کیلومتر000+0 الی 877.06+7 ( فرش جغلی) ولسوالی چشت شریف ولایت هرات زون

تاریخ نشر: Jun 20, 2017

تاريخ خاتمه: Jul 04, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اداره تدارکات ملی به نماینده گی از وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار و بازسازی سرک بای پاس بند سلما از کیلومتر 000+0 الی 877.06+7 ( فرش جغلی)  ولسوالی چشت شریف ولایت هرات زون غرب دارای شماره داوطلبی : NPA/MPW/96/W-1680/NCB اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه ج.ا.ا  بعد از تاریخ نشر اعلان الی  22 روز تقویمی ارائه نمایند.

 حصول شرطنامه از آدرس:

ریاست تسهیلات تدارکاتی، اداره تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا، منزل پنجم (پشتونستان وات، کابل- افغانستان)  از ساعت 8:00 صبح الی2:00 بعد از ظهر، ذریعه فلش میموری و یا از ویب سایت www.npa.gov.af   بدست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ  13/04/1396ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها می باشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمی شود.

تضمین آفر مبلغ 3,000,000 سه میلیون افغانی به شکل تضمین بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی میباشد.

زمان آفرگشائی: مؤرخ  13/04/1396 ساعت 10:00 قبل از ظهر

آدرس: اداره تدارکات ملی، ریاست تسهیلات تدارکاتی ریاست ج.ا.ا، منزل پنجم اتاق کنفرانس ها