برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت فوائد عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد تا اعمار و ساختمان پل آهن کانکریتی 40.8875 درجه یی (پل دوم هارون خیل) بالای دریای توری اوبه به طول 40 متر، ولایت خوست، زون جنوب شرق ، را اغاز نماید - وزارت فوائد عامه

برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت فوائد عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد تا اعمار و ساختمان پل آهن کانکریتی 40.8875 درجه یی (پل دوم هارون خیل) بالای دریای توری اوبه به طول 40 متر، ولایت خوست، زون جنوب شرق ، را اغاز نماید

تاریخ نشر: Jul 04, 2017

تاريخ خاتمه: Jul 30, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت فوائد عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد تا اعمار و ساختمان پل آهن کانکریتی 40.8875 درجه یی (پل دوم هارون خیل) بالای دریای توری اوبه به طول 40 متر، ولایت خوست، زون جنوب شرق ، را اغاز نماید. شماره داوطلبی: MPW/GOV/NRAP/STHE/KHT/313/C2/001

وزارت فواید عامه جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل میاورد تا در پروسه داوطلبی باز داخلی، اعمار و ساختمان پل آهن کانکریتی 40.8875 درجه یی (پل دوم هارون خیل) بالای دریای توری اوبه به طول 40 متر، ولایت خوست، زون جنوب شرق ، اشتراک نمایند. آفر فوق الذکر را درمقابل پرداخت مبلغ یک هزار (1,000.00) افغانی پول غیر قابل برگشت بدست آورده می توانند. طبق قانون وطرزالعمل تدارکات عامه الی موعد افر گشایی که به تاریخ:  30/ جولای / 2017 روز یکشنبه میباشد ارایه نمایند دریافت آفرها الی ساعت دو بجه بعد از ظهر مورخ :30 / جولای / 2017 روز یکشنبه که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد تعیین گردیده است. آفرهای که بعد از وقت ضرب الاجل و یا از طریق انترنت ارسال می گردد پذیرفته نمیشود. تضمین آفرمبلغ (650,000.00) ششصد و پنجاه هزار افغانی به شکل گرنتی بانکی اخذ میگردد.

شرایط اهلیت: (داشتن جواز ) طبق دستورالعمل برای داوطلبان ذکرشده در شرطنامه.

آدرس توزیع و اخذ آفر ها: برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه واقع مکرویان اول،  منزل چهارم، بلاک اول اداری. اداره محترم پول حق الاشاعه اعلان فوق را نقداً از نزد معتمد مربوطه (                             ) اخذ نموده بل وکتنگ آنرا رسماً غـــــرض اجــــــراات بعدی به این اداره ارسال خــــــواهنـــــــد نمود.