تهیه و تدارک قرطاسیه باب برای سال 2017 دفتر برنامه ملی راه سازی روستائی وزارت فواید عامه ج.ا.ا. - وزارت فوائد عامه

تهیه و تدارک قرطاسیه باب برای سال 2017 دفتر برنامه ملی راه سازی روستائی وزارت فواید عامه ج.ا.ا.

تاریخ نشر: Aug 08, 2017

تاريخ خاتمه: Aug 16, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

MPW/JICA-GOV/NRAP/OPS/KBL/KBL/001/C2/013شماره: 

برنامه ملی راه سازی روستائی وزارت فواید عامه ج.ا.ا (برنامه) از  تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل می آورد تا در پروسه تهیه و تدارک قرطاسیه باب برای سال 2017 دفتر برنامه اشتراک نمایند.  

 شرطنامه مربوطه را در مقابل پرداخت مبلغ یک هزار(1000) افغانی از آدرس دفتر مرکزی برنامه بدست آورده و آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج  شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات  طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی تاریخ:  06/سنبله/1396  ساعت (ده) بجه  قبل از ظهر به دفتر مرکزی برنامه واقع مكروريان اول بلاك اول منزل چهارم برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت فواید عامه ج.ا.ا (شماره های تماس 0729107917-0795284217) ارایه نمایند.  

 آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.  تضمین آفر بصورت {بانک گرنتی } به مبلغ 20,000.00 (بیست هزار) افغانی بوده و جلسه قبل از آفرگشایی بروز(چهار شنبه) تاریخ:  25/اسد/1396   ساعت (ده) بجه قبل از ظهر واقع ادرس فوق دفتر مرکزی تدویر می گردد.