پروژه ساختمان اعمار سرک قره باغ الی جاغوری ولایت غزنی به طول 367+30 - وزارت فوائد عامه

پروژه ساختمان اعمار سرک قره باغ الی جاغوری ولایت غزنی به طول 367+30

تاریخ نشر: Sep 10, 2017

تاريخ خاتمه: Sep 21, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،  وزارت فواید عامه ج.ا.ا در نظر دارد، قرارداد پروژه ساختمان اعمار سرک قره باغ الی جاغوری ولایت غزنی به طول 367+30 کیلومتر تحت شماره داوطلبی  NPA/MOPW/95/W-1366/NLB را به شرکت تهیه و تولید مواد  ساختمانی فیض و شرکت ساختمانی و انجنیری فضل الله (JV) ، که شماره جواز های هر یک آن بل الترتیبD-21012  آدرس شرکت، خانه نمبر: 22 – سرک:2 - ناحیه: 10 – وزیر اکبرخان کابل افغانستان و  جواز    D-2858  با آدرس کارته:3- ناحیه :3-عقب مسجد خواجه ملاولایت کابل به قیمت مجموعی  918,557,946.07 (نهصد و هژده میلیون پنجصد و پنجاه وهفت هزارونهصدوچهل و شش اعشاریه صفرهفت)افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات فواید عامه  واقع مکرویان اول وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قراردادمنعقد نخواهدشد.