اعلان داوطلبی اعمار سایه بان و نصب فنس برای استیشن های پروژه خط آهن خواف ولایت هرات. - وزارت فوائد عامه

اعلان داوطلبی اعمار سایه بان و نصب فنس برای استیشن های پروژه خط آهن خواف ولایت هرات.

تاریخ نشر: Aug 31, 2017

تاريخ خاتمه: Sep 30, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت فواید عامه ، ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی، اعمار سایه بان و نصب فنس برای استیشن های پروژه خط آهن خواف، ولایت هرات. دارای شماره تشخیصیه (MPW/ARA/2017/NCB/w-008) اشتراک نموده و شرطنامه چاپ شده را  به مبلغ (500) افغانی و یا در حافظه یا فلش میموری از {آمریت عمومی قرارداد ها و داوطلبی ریاست تدارکات، وزارت فواید عامه } بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات  طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت {10:00 قبل از ظهر } روز {شنبه} تاریخ {08 میزان 1396} به {ریاست تدارکات وزارت فواید عامه } واقع { چهاراهی شهید عبدالحق، مکروریان اول، ناحیه 16} ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت  تضمین بانکی مبلغ{1،000،000 یک ملیون افغانی } بوده و جلسه آفرگشایی به روز شنبه  {08 میزان 1396} ساعت {10:00 قبل از ظهر } در { اطاق جلسات ریاست تدارکات، منزل دوم، بلاک اول، وزارت فواید عامه} تدویر می گردد.

تاریخ اعلان :9/6/1396

تاریخ ختم اعلان :8/7/1396