داوطلبی (6) قلم مواد ساختمانی مورد ضرورت ریاست حفظ ومراقبت سالنگها بابت سال 1396 - وزارت فوائد عامه

داوطلبی (6) قلم مواد ساختمانی مورد ضرورت ریاست حفظ ومراقبت سالنگها بابت سال 1396

تاریخ نشر: Sep 11, 2017

تاريخ خاتمه: Oct 02, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان  واجد شرایط  دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی (6) قلم مواد ساختمانی  مورد ضرورت ریاست حفظ ومراقبت سالنگها  بابت سال 1396  اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را  در مقابل  (500) افغانی پول غیر قابل برگشت  حافظه ویا فلش دسک بدست آورده ، آفر های خویش را مطابق  شرایط مندرج  شرطنامه ومطابق قانون وطرزالعمل  تدارکات  طور سربسته از تاریخ نشر اعلان  الی ساعت (02:00)دو بجه بعد ازظهر  روز بیست ویکم یوم تقویمی  بعد از نشر اعلان  در اطاق جلسات ریاست تدارکات ، وزارت فواید عاه   واقع مکروریان  اول ، بلاک اول، منزل دوم  آفر خویش را ارایه نمایند آفر های ناوقت رسیده و انترنتی  قابل پذیرش نمیباشد .

تضمین آفر طور گرنتی بانک  مبلغ (490,000)چهار صد و نود هزار افغانی اخذ میگردد وجلسه آفر گشائی همزمان بعد از تسلیمی  آفر همان روز تدویر میگردد.

تاریخ شروع اعلان :20/6/1396

تاریخ ختم اعلان :10/7/1396