اعلان داوطلبی خریداری کانکس ها و تجهیزات دفتری تحت دو لات برای پروژه خط آهن خواف، ولایت هرات. - وزارت فوائد عامه

اعلان داوطلبی خریداری کانکس ها و تجهیزات دفتری تحت دو لات برای پروژه خط آهن خواف، ولایت هرات.

تاریخ نشر: Aug 31, 2017

تاريخ خاتمه: Sep 30, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت فواید عامه ، ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی، خریداری کانکس ها و تجهیزات دفتری تحت دو لات برای پروژه خط آهن خواف، ولایت هرات دارای شماره تشخیصیه (MPW/ARA/2017/NCB/G-009) اشتراک نموده و شرطنامه چاپ شده را  به مبلغ (500) افغانی و یا در حافظه یا فلش میموری از { مدیریت عمومی داوطلبی پرزه جات و اجناس ریاست تدارکات، وزارت فواید عامه } بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات  طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت {02:00 بعداز از ظهر } روز {شنبه} تاریخ {08 میزان 1396} به {ریاست تدارکات وزارت فواید عامه } واقع { چهاراهی شهید عبدالحق، مکروریان اول، ناحیه 16} ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت  تضمین بانکی برای لات اول به مبلغ (170،000 یکصد هفتاد هزار افغانی) و برای لات دوم (70،000 هفتاد هزار افغانی( بوده، و جلسه آفرگشایی به روز شنبه  {08 میزان 1396} ساعت {02:00 بعداز ظهر } در { اطاق جلسات ریاست تدارکات، منزل دوم، بلاک اول، وزارت فواید عامه} تدویر می گردد.

تاریخ اعلان :9/6/1396

تاریخ ختم اعلان :8/7/1396