اعلان دعوت به داوطلبی پروژه اعمار سرک شهر نیلی ولایت دایکندی به طول 8.827 کیلومتر - وزارت فوائد عامه

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه اعمار سرک شهر نیلی ولایت دایکندی به طول 8.827 کیلومتر

تاریخ نشر: Mar 14, 2018

تاريخ خاتمه: Apr 01, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار سرک شهر نیلی ولایت دایکندی به طول 8.827 کیلومتر دارای نمبر تشخیصیه NPA/MOPW/97/W-1691/NCB-Rebid

اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه ج.ا.ا بعد از نشر اعلان الی 21 روز تقویمی ارائه نمایند. 

وصول شرطنامه از آدرس:

ریاست تسهیلات تدارکاتی، اداره تدارکات ملی ، منزل اول، تعمیر اداره تدارکات ملی، کابل – افغانستان از ساعت 8:00 صبح الی4:00 بعد از ظهر ( اوقات رسمی) ذریعه Flash ویا از ویب سایت www.npa.gov.af  بدست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ (13 حمل 1397) ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر مبلغ (13,000,000) سیزده میلیون افغانی به شکل تضمین بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی میباشد.

زمان آفرگشائی: 13  حمل 1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر

آدرس: اداره تدارکات ملی، ریاست تسهیلات تدارکاتی، آمریت تدارکات سکتور زیربنا

در صورت تفاوت میان متن اعلان و شرطنامه، متن شرطنامه قابل اعتبار میباشد.