اعلان دعوت به داوطلبی پروژه اعمار ساختمان یک وایه پل بالای دریای نخجیر به طول 12) متر) واقع ولسوالی شغنان و اعمار(10 وایه پلچک ، 150 متر) دیوار استنادی واقع ولسوالی کران منجان ولایت بدخشان. - وزارت فوائد عامه

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه اعمار ساختمان یک وایه پل بالای دریای نخجیر به طول 12) متر) واقع ولسوالی شغنان و اعمار(10 وایه پلچک ، 150 متر) دیوار استنادی واقع ولسوالی کران منجان ولایت بدخشان.

تاریخ نشر: Mar 14, 2018

تاريخ خاتمه: Apr 05, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

پروژه اعمار ساختمان یک وایه پل بالای دریای نخجیر به طول 12)  متر) واقع ولسوالی شغنان و اعمار(10 وایه پلچک ، 150 متر)  دیوار استنادی واقع ولسوالی کران  منجان ولایت بدخشان.

نمبر تشخیصیه: MOPW/97/W-001/NCB  

وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار ساختمان یک وایه پل بالای دریای نخجیر به طول 12)  متر) واقع ولسوالی شغنان و اعمار(10 وایه پلچک ، 150 متر)  دیوار استنادی واقع ولسوالی کران  منجان ولایت بدخشان اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه ج.ا.ا  از تاریخ نشر اعلان الی 23 روز تقویمی ارائه نمایند.  

حصول شرطنامه از آدرس ذیل:

مدیریت عمومی ساختمانی، آمریت تدارکات ساختمانی، ریاست تدارکات، معینیت مالی و اداری، وزارت فواید عامه، (چهاراهی عبدالحق، مکروریان اول، بلاک اول، کابل- افغانستان)  از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 بعد از ظهر، ذریعه CD، فلش دسک ویا از ویب سایت www.npa.gov.af  بدست آورده و تسلیمی آفرها الی 15/01/1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها می باشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر برای لات اول مبلغ (330،000) سه صدو سی هزار افغانی برای لات دوم مبلغ (430،000) چهار صدو سی هزار افغانی در صورت ارائیه آفر برای بیش از یک لات، داوطلب باید با مجموع ارزش لات های را که قیمت ارائیه مینماید، مطابقت نماید به مبلغ (760،000)  هفت صدو شصت هزار  افغانی به شکل تضمین بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی میباشد.

زمان آفرگشائی: 15 / 01 /1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر

آدرس: اطاق جلسات ،ریاست تدارکات، وزارت فواید عامه ،چهاراهی عبدالحق، مکرروریان اول، بلاک اول کابل افغانستان .

نوت: اگر کدام تفاوت میان متن شرطنامه و اعلان دعوت به داوطلبی موجود باشد. متن شرطنامه مدار اعتبار است .