اعلان دعوت به داوطلبی اسفالت سرک های داخل شهر ولسوالی امام صاحب ولایت کندز به طول (11+954) کیلومتر - وزارت فوائد عامه

اعلان دعوت به داوطلبی اسفالت سرک های داخل شهر ولسوالی امام صاحب ولایت کندز به طول (11+954) کیلومتر

تاریخ نشر: Mar 19, 2018

تاريخ خاتمه: Apr 10, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی

اسفالت سرک های داخل شهر ولسوالی امام صاحب ولایت کندز به طول (11+954) کیلومتر دارای نمبر تشخیصیه NPA/MPW/96/W-2061/NCB-rebid اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه ج.ا.ا بعد از نشر اعلان الی22 روز تقویمی ارائه نمایند. 

وصول شرطنامه از آدرس:

ریاست تسهیلات تدارکاتی، اداره تدارکات ملی ، منزل اول، تعمیر اداره تدارکات ملی، کابل – افغانستان از ساعت 8:00 صبح الی4:00 بعد از ظهر ( اوقات رسمی) ذریعه Flash ویا از ویب سایت www.npa.gov.af  بدست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ (21 حمل 1397) ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر مبلغ (11,000,000) یازده میلیون افغانی به شکل تضمین بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی میباشد.

زمان آفرگشائی: 21 حمل 1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر

آدرس: اداره تدارکات ملی، ریاست تسهیلات تدارکاتی، آمریت تدارکات سکتور زیربنا

در صورت تفاوت میان متن اعلان و شرطنامه، متن شرطنامه قابل اعتبار میباشد.