پروسه داوطلبی،پروژه تهیه و تداک (27) قلم اجناس و لوازم الکترونکی مورد ضرورت پروژه اصلاح و تطبیق ارتقآ ظرفیت دارای - وزارت فوائد عامه

پروسه داوطلبی،پروژه تهیه و تداک (27) قلم اجناس و لوازم الکترونکی مورد ضرورت پروژه اصلاح و تطبیق ارتقآ ظرفیت دارای

تاریخ نشر: Mar 27, 2018

تاريخ خاتمه: Apr 21, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت فواید عامه ، ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی،پروژه تهیه و تداک (27) قلم اجناس و لوازم الکترونکی مورد ضرورت پروژه اصلاح و تطبیق ارتقآ ظرفیت دارای شماره داوطلبی (MOPW/NCB/G/21) اشتراک نموده وسافت کاپی شرطنامه را به طور رایگان از  { مدیریت عمومی تدارکات  اجناس ، آمریت تدارکات اجناس وخدمات غیر مشورتی ریاست تدارکات ، وزارت فواید عامه } بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات  طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت {10:00 قبل  از ظهر } روز {شنبه} تاریخ {2 ثور 1397} به {ریاست تدارکات، وزارت فواید عامه } واقع { چهاراهی شهید عبدالحق، مکروریان اول، ناحیه 16} ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت گرنتی بانک مبلغ (200,000) دو صد هزار افغانی اخذ میگردد.جلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه آفرگشایی به روز  شنبه{2 ثور  1397} ساعت {10:00 قبل از ظهر } در { اطاق جلسات ریاست تدارکات، منزل دوم، بلاک اول، وزارت فواید عامه} تدویر می گردد.