ساختمان سرک شورابک سپین بولدک، قسمت اول از 000+000 الی 000 + 23 کیلومتر NPA/MOPW/97/W-2089/NCB (Re Bid) - وزارت فوائد عامه

ساختمان سرک شورابک سپین بولدک، قسمت اول از 000+000 الی 000 + 23 کیلومتر NPA/MOPW/97/W-2089/NCB (Re Bid)

تاریخ نشر: Apr 11, 2018

تاريخ خاتمه: May 05, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

      

عنوان پروژه : ساختمان سرک شورابک سپین بولدک، قسمت اول از 000+000 الی 000 + 23 کیلومتر

نمبر تشخیصیه: NPA/MOPW/97/W-2089/NCB (Re Bid)

اداره تدارکات ملی به نماینده گی از وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ساختمان سرک شورابک سپین بولدک، قسمت اول از 000+000 الی 000 + 23 کیلومتر اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه ج.ا.ا  از تاریخ نشر اعلان الی 24 روز تقویمی ارائه نمایند.  

حصول شرطنامه از آدرس ذیل:

آمریت سکتور زیربنا، ریاست تسهیلات تدارکاتی، اداره تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا، ریاست تسهیلات تدارکاتی، (پشتونستان وات، کابل- افغانستان)  از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 بعد از ظهر، ذریعه CD، فلش دسک ویا از ویب سایت www.npa.gov.af  بدست آورده و تسلیمی آفرها الی 15/02/1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها می باشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر مبلغ  (8,500,000)  هشت میلیون پنجصد هزار  افغانی به شکل تضمین بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی میباشد.

زمان آفرگشائی: 15 / 02 /1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر

آدرس: اداره امور ج.ا.ا، اداره تدارکات ملی، ریاست تسهیلات تدارکاتی ، اتاق کنفرانس ها