تهیه و تدارک (18) قلم روغنیات وفلتر باب مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها،(3) قلم مبلایل ریاست اداری و خدمات و ریاست فواید عامه زون کابل - وزارت فوائد عامه

تهیه و تدارک (18) قلم روغنیات وفلتر باب مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها،(3) قلم مبلایل ریاست اداری و خدمات و ریاست فواید عامه زون کابل

تاریخ نشر: May 01, 2018

تاريخ خاتمه: May 22, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی،تهیه و تدارک (18) قلم روغنیات وفلتر باب مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها،(3) قلم مبلایل ریاست اداری و خدمات و ریاست فواید عامه زون کابل تحت دو لات دارای شماره داوطلبی (MOPW/NCB/G/07) اشتراک نموده وسافت کاپی شرطنامه را به طور رایگان از  { مدیریت عمومی تدارکات  اجناس ، آمریت تدارکات اجناس وخدمات غیر مشورتی ریاست تدارکات ، وزارت فواید عامه } بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات  طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت {10:00 قبل  از ظهر } روز {سه شنبه} تاریخ {1 جوزا 1397} به {ریاست تدارکات، وزارت فواید عامه } واقع { چهاراهی شهید عبدالحق، مکروریان اول، ناحیه 16} ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت گرنتی بانک مبلغ (151،500) یک صد و پنجاه و یک هزار و پنجصد افغانی در لات اول  و مبلغ (14،500) چهار ده هزار و پنجصد افغانی در لات دوم مجوع تضین در هر دو لات مبلغ (166،000) یک صد و شصد و شش هزار افغانی اخذ میگردد. جلسه آفرگشایی به روز {سه شنبه} تاریخ {1 جوزا 1397} در { اطاق جلسات ریاست تدارکات، منزل دوم، بلاک اول، وزارت فواید عامه} تدویر می گردد.

حق النشر اعلان فوق به اداره محترم پرداخت میگردد  بل وکتنگ آنرا رسما غرض  اجراات  بعدی ارسال خواهند فرمود.