ساختمان سرک دهراود الی ارزگان لات اول به طول (18) کیلومتر - وزارت فوائد عامه

ساختمان سرک دهراود الی ارزگان لات اول به طول (18) کیلومتر

تاریخ نشر: May 05, 2018

تاريخ خاتمه: May 27, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

 ساختمان سرک دهراود الی ارزگان لات اول به طول (18) کیلومتر،

 

اداره تدارکات ملی به نماینده گی از وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ساختمان سرک دهراود الی ارزگان لات اول به طول (18) کیلومتر دارای نمبر تشخیصیه:-reibid NPA/MOPW/97/W-2097/NCB  اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه ج.ا.ا بعد از نشر اعلان الی 22 روز تقویمی ارائه نمایند. 

وصول شرطنامه از آدرس:

ریاست تسهیلات تدارکاتی، اداره تدارکات ملی، منزل اول تعمیر اداره تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا، (پشتونستان وات، کابل- افغانستان) در اوقات رسمی، ذریعه فلش و یا از ویب سایت www.npa.gov.af  بدست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ 06 جوزا 1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر مبلغ (6,132,000) شش میلیون و یکصدو سی و دو هزار افغانی به شکل تضمین بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی میباشد.

زمان آفرگشائی: 06 جوزا 1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر

آدرس: اداره تدارکات ملی، ریاست تسهیلات تدارکاتی ریاست ج.ا.ا، منزل اول تعمیر اداره تدارکات ملی

نوت: در صورت تفاوت میان شرطنامه و اعلان دعوت به داوطلبی، شرطنامه مدار اعتبار میباشد.