اعمار ساختمان یک وایه پل بالای دریای نخجیر بطول(12) متر واقع ولسوالی شغنان ولایت بدخشان. - وزارت فوائد عامه

اعمار ساختمان یک وایه پل بالای دریای نخجیر بطول(12) متر واقع ولسوالی شغنان ولایت بدخشان.

تاریخ نشر: May 07, 2018

تاريخ خاتمه: May 29, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

عنوان پروژه : اعمار ساختمان یک وایه پل بالای دریای نخجیر بطول(12) متر واقع ولسوالی شغنان ولایت بدخشان.

نمبر تشخیصیه: MPOW/97/W-001/NCB /REBID

وزارت فواید عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار ساختمان یک وایه پل بالای دریا نخجیر به طول (12)متر واقع ولسوالی شغنان ولایت بدخشان اشتراک نموده و آفر های سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون طرزالعمل تدارکات عامه ج.ا.ا از تاریخ نشراعلان الی 23 روز تقویمی ارائه نمایند.

حصول شرطنامه ازآدرس ذیل:

مدیریت عمومی ساختمانی، آمریت تدارکات ساختمانی، ریاست تدارکات، معینیت مالی و اداری، وزارت فواید عامه، (چهاراهی عبدالحق، مکرویان اول، بلاک اول کابل – افغانستان)از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 بعداز ظهر، ذریعه CD، فلش دسک ویااز ویب سایتwww.npa.gov.af  بدست آورده و تسلیمی آفرهاالی 12/3/1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین معیاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد. آفر های دیر رسیده وانترنتی قابل پذیریش نمیباشد.

تضمین آفر به مبلغ (220000) افغانی دو صد و بیست هزار افغانی به شکل تضمین بانکی بوده وشرایط اهلیت مطابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی میباشد.

زمان آفرگشایی : 12/3/1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر

آدرس: اطاق جلسات، ریاست تدارکات، وزارت فوایدعامه، چهاراهی عبدالحق، مکرویان اول، بلاک اول کابل – افغانستان

نوت: اگر کدام تفاوت میان متن شرطنامه واعلان دعوت به داوطلبی موجودباشد. متن شرطنامه مداراعتباراست.