تعداد (13)قلم خشکه باب و(10)قلم ترکاری باب موردضرورت کودکستان محل کاروزارت فوایدعامه به اساس قرارداد چهارچوبی - وزارت فوائد عامه

تعداد (13)قلم خشکه باب و(10)قلم ترکاری باب موردضرورت کودکستان محل کاروزارت فوایدعامه به اساس قرارداد چهارچوبی

تاریخ نشر: May 09, 2018

تاريخ خاتمه: May 30, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

عنوان پروژه :  تعداد (13)قلم خشکه باب و(10)قلم ترکاری باب موردضرورت کودکستان محل کاروزارت فوایدعامه به اساس قرارداد چهارچوبی 

شماره تشخیصیه: (MOPW/NCB/G/21)  

وزارت فواید عامه ، ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تعداد (13) قلم خشکه باب و(10) قلم ترکاری باب موردضرورت کودکستان محل کاروزارت فوایدعامه اشتراک نموده وسافت کاپی شرطنامه را به طور رایگان از{ مدیریت عمومی تدارکات  اجناس ، آمریت تدارکات اجناس وخدمات غیر مشورتی ریاست تدارکات ، وزارت فواید عامه } بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات  طور ســــــربستــــــــــه از تاریخ نشر اعلان الـــــــــی ساعت {10:00 قبل  از ظـــــهر } روز {چهار شنبه} تاریخ {9 جوزا  1397} به {ریاست تدارکات، وزارت فواید عامه } واقع        { چهاراهی شهید عبدالحق، مکروریان اول، ناحیه 16} ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر طور گرنتی بانک مبلغ (17000 ) هفده هزار افغانی اخذ میگردد.

 زمان آفرگشایی :  9/3/1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر

 آدرس: اطاق جلسات، ریاست تدارکات، وزارت فوایدعامه، چهاراهی عبدالحق، مکرویان اول، بلاک اول کابل – افغانستان

نوت: اگر کدام تفاوت میان متن شرطنامه واعلان دعوت به داوطلبی موجودباشد. متن شرطنامه مداراعتباراست.