حفظ و مراقبت دورانی سرک گردیز الی کابل از کیلومتر(200+03 الی 200+41)

تاریخ نشر: Jul 08, 2018

تاريخ خاتمه: Aug 01, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

عنوان پروژ :حفظ و مراقبت دورانی سرک گردیز الی کابل از کیلومتر(200+03 الی 200+41)

وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه حفظ و مراقبت دورانی سرک گردیز الی کابل از کیلومتر(200+03 الی 200+41) دارای نمبر تشخیصیه MOPW/97/W-006/NCB اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه ج.ا.ا بعد از نشر اعلان الی24 روز تقویمی ارائه نمایند. 

وصول شرطنامه از آدرس:

 چهار راهی شهید عبدالحق-  مکروریان اول- بلاک اول- منزل دوم- ریاست تدارکات- مدیریت عمومی تدارکات امور ساختمانی- وزرات فواید عامه- کابل- افغانستان) از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 بعد از ظهر، ذریعه فلش و یا از ویب سایت www.mopw.gov.af  بدست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ 10 اسد 1397 روز چهارشنبه ساعت 02:00 بعد از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر مبلغ 885,000 (هشت صدو هشتاد و پنج هزار افغانی) به شکل تضمین بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی میباشد.

زمان آفرگشائی: 10 اسد 1397 روز چهار شنبه ساعت 02:00 بعد از ظهر

آدرس: چهار راهی شهید عبدالحق-  مکروریان اول- بلاک اول- منزل دوم- ریاست تدارکات- اطاق جلسات- وزرات فواید عامه- کابل- افغانستان

نوت: اگر کدام تفاوت میان متن شرطنامه و اعلان دعوت به داوطلبی موجود باشد. متن شرطنامه مدار اعتبار است .