تهیه و تدارک البسه باب مورد ضرورت ریاست اداری و خدمات وفواید عامه زون کابل.

تاریخ نشر: Aug 26, 2018

تاريخ خاتمه: Sep 17, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

عنوان: تهیه و تدارک البسه باب مورد ضرورت ریاست اداری و خدمات وفواید عامه زون کابل.

وزارت فواید عامه ج ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک البسه باب مورد ضرورت ریاست اداری و خدمات وفواید عامه زون کابل.با نمبر تشخیصیه (MOPW/NCB/G/15) اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه ج.ا.ا بعد از نشر اعلان الی 24 روز تقویمی ارائه نمایند. 

حصول شرطنامه از آدرس:

 ریاست تدارکات،وزارت فواید عامه، چهارراهی شهیدعبدالحق – مکروریان اول – بلاک اول، منزل دوم، آمریت تدارکات اجناس، مدیریت عمومی تدارکات اجناس- کابل - افغانستان از ساعت 08:00 صبح الی04:00 بعد از ظهر ( اوقات رسمی) ذریعه Flash میموری ویا از ویب سایت وزارت فواید عامه (WWW.MOPW.GOV.AF) بدست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ (1397/06/26) ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد.آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر:

مبلغ مجموعی تضین آفر برای تهیه و تدارک مورد ضرورت ریاست اداری و خدمات وفواید عامه زون کابل (34500)سی و چهار هزار و پنجصد افغانی  به شکل تضمین بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی میباشد.

زمان آفرگشائی:روز دوشنبه 26 سنبله 1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر

آدرس: ریاست تدارکات، وزارت فواید عامه کابل،بلاک اول،ِ منزل دوم، اطاق جلسات ریاست تدارکات وزارت فواید عامه.