پروژه اعمار و بازسازی سرک از دور بابا الی غنی خیل، فیز دوم از کیلومتر 000+11 الی 607.81+2 بطول 12.60781 کیلومتر فرش اسفالت

تاریخ نشر: Aug 29, 2018

تاريخ خاتمه: Sep 19, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

عنوان پروژه: پروژه اعمار و بازسازی سرک از دور بابا الی غنی خیل، فیز دوم از کیلومتر 000+11 الی 607.81+2 بطول 12.60781 کیلومتر فرش اسفالت

اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت محترم فواید عامه، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار و بازسازی سرک از دور بابا الی غنی خیل، فیز دوم از کیلومتر 000+11 الی 607.81+2 بطول 12.60781 کیلومتر فرش اسفالت دارای نمبر تشخیصیه NPA/MOPW/97/W-2242/NCB/Re-bid اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه ج.ا.ا بعد از نشر اعلان الی22  روز تقویمی ارائه نمایند. 

وصول شرطنامه از آدرس:

 منزل اول، ریاست تسهیلات تدارکاتی، اداره تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا، (پشتونستان وات، کابل- افغانستان) از ساعت 8:00 صبح الی 4:15 بعد از ظهر، ذریعه فلش میموری و یا از ویب سایت  www.npa.gov.af   بدست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ 28 سنبله 1397  ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر مبلغ (4,000,000.00 چهار میلیون افغانی) به شکل تضمین بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی میباشد.

زمان آفرگشائی: 28 سنبله 1397 ساعت 10 قبل از ظهر

آدرس: اداره تدارکات ملی، ریاست تسهیلات تدارکاتی ریاست ج.ا.ا، اتاق جلسات آفرگشایی