پروژه ساختمان سرک از دانش الی پل مغان لات اول از 000+0 الی 376+8 کیلومتر، لات دوم بطول 780+6 کیلومتر ولات سوم بطول 451+5 کیلومتر با فرش اسفالت

تاریخ نشر: Sep 01, 2018

تاريخ خاتمه: Sep 23, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

عنوان پروژه: پروژه ساختمان سرک از دانش الی پل مغان لات اول از 000+0 الی 376+8 کیلومتر، لات دوم بطول 780+6 کیلومتر ولات سوم بطول 451+5 کیلومتر با فرش اسفالت.

اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ساختمان سرک از دانش الی پل مغان لات اول از 000+0 الی 376+8 کیلومتر، لات دوم  بطول 780+6 کیلومتر ولات سوم بطول 451+5 کیلومتر با فرش اسفالت،که دارای نمبر تشخیصیه  NPA/MOPW/97/W-2238/NCB/RE-BID می باشد، اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات ج.ا.ا بعد از نشر اعلان الی22 (روز تقویمی ارائه نمایند. 

وصول شرطنامه از آدرس:

ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا  تعمیراداره تدارکات ملی، ریاست تسهیلات تدارکاتی ، منزل اول، (پشتونستان وات، کابل- افغانستان) از ساعت 8 صبح الی 4 بعد از ظهر، ذریعه CD و یا از ویب سایت www.npa.gov.af  بدست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ  1/7/1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر:

1. پروژه ساختمان سرک از دانش الی پل مغان لات اول از کیلو متر 000+0 الی 376+8 باطول مجموعی 8.376 کیلو متربا فرش اسفالت مبلغ(2,400,000)دو میلیون و چهار صد هزار افغانی

2. پروژه ساختمان سرک از دانش الی پل مغان لات دوم از کیلو متر 000+0 الی 780+6 باطول مجموعی 6.780 کیلو متربا فرش اسفالت مبلغ(2,300,000)دو میلیون و سه صد هزار افغانی.

3. پروژه ساختمان سرک از دانش الی پل مغان لات سوم از مسیر عمومی  000+0 الی 978+4،مسیر مکتب 000+0 الی 263+0 و مسیر B 000_0 الی 210+0  باطول مجموعی 5.451 کیلو متربا فرش اسفالت مبلغ(1,500,000)یک میلیون و پنج صد هزار افغانی. صرف تضمین بانکی برای هر سه لات قابل تطبیق میباشد.

زمان آفرگشائی: 1 /  7  /1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر

آدرس:  اداره امور ج ا ا، اداره تدارکات ملی، ریاست تسهیلات تدارکاتی ، منزل اول، تعمیر اداره تدارکات ملی،  اتاق کنفرانس

نوت: در صورت تفاوت میان تاریخ اعلان داوطلبی و اسناد داوطلبی، تاریخ مندرج شرطنامه قابل اعتبار می باشد.