دعوت به داوطلبی باز داخلی از سازی سرک از ولسوالی بهسود الی گردن بریده بخش اول لات اول از نقطه 000+0 الی 750+11 کیلومتر (فرش جغلی) ولایت میدان وردک زون مرکزی

تاریخ نشر: Sep 12, 2018

تاريخ خاتمه: Oct 10, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

( موضوع اعلان: دعوت به داوطلبی باز داخلی

برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت فوائد عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد تا پروسه  تدارکاتی : باز سازی سرک از ولسوالی  بهسود الی گردن بریده بخش اول لات اول از نقطه 000+0 الی 750+11 کیلومتر (فرش جغلی) ولایت میدان وردک زون مرکزی،  را اغاز نماید.

شماره داوطلبی:  MPW/WB/ARTF-IDA/ARAP/CHL/WDK/201/C2/001

وزارت فواید عامه جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل میاورد تا در پروسه داوطلبی باز داخلی، باز سازی سرک از ولسوالی  بهسود الی گردن بریده بخش اول لات اول از نقطه 000+0 الی 750+11 کیلومتر (فرش جغلی) ولایت میدان وردک زون مرکزی، اشتراک نمایند. آفر فوق الذکر را درمقابل پرداخت مبلغ یک هزار (1,000.00) افغانی پول غیر قابل برگشت از تاریخ نشر اعلان الی مورخ 10/اکتوبر/2018 روز چهار شنبه ساعت 2:00 بغداز ظهر بدست اورند. طبق قانون وطرزالعمل تدارکات عامه الی موعد آفر گشایی که به تاریخ: 10 / اکتوبر /2018 روز چهار شنبه ساعت 2:00 بعد از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد تعیین گردیده است. آفرهای که بعد از وقت ضرب الاجل و یا از طریق انترنت ارسال می گردد پذیرفته نمیشود. تضمین آفر مبلغ دو ملیون (2,000,000.00) افغانی به شکل گرنتی بانکی اخذ میگردد.

شرایط اهلیت: (داشتن جواز ) طبق دستورالعمل برای داوطلبان ذکرشده در شرطنامه.

آدرس توزیع و اخذ آفر ها: وزارت فواید عامه ریاست تدارکات منزل دوم.