پروژه سرک های داخل شهر جلال آباد بطول 372.14+9 کیلومتر

تاریخ نشر: Sep 12, 2018

تاريخ خاتمه: Oct 06, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

عنوان پروژه:  پروژه سرک های داخل شهر جلال آباد بطول 372.14+9 کیلومتر

اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی  پروژه سرک های داخل شهر جلال آباد بطول 372.14+9 کیلومتر دارای نمبر تشخیصیه  NPA/MOPW/97/W-2254/NCB اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه ج.ا.ا بعد از نشر اعلان الی 25 روز تقویمی ارائه نمایند. 

وصول شرطنامه از آدرس:

  تعمیر اداره تدارکات ملی، ریاست تسهیلات تدارکاتی، ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا، منزل اول (پشتونستان وات، کابل- افغانستان) از ساعت 7:30 صبح الی 4:30 بعد از ظهر، ذریعه فلش و یا از ویب سایت www.npa.gov.af  بدست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ  14 میزان1397   ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر مبلغ (3,400,000) سه میلیون و چهار صد  هزار افغانی میباشد.