پروژه ساختمان پل بلاغ ولایت ارزگان بطول (72) متر

تاریخ نشر: Sep 25, 2018

تاريخ خاتمه: Oct 17, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

عنوان: پروژه ساختمان پل بلاغ ولایت ارزگان بطول (72) متر

وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ساختمان پل بلاغ ولایت ارزگان بطول (72) متر دارای نمبر تشخیصیه  MOPW/97/W-02/NCB-REBID اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه ج.ا.ا بعد از نشر اعلان الی23 روز تقویمی ارائه نمایند. 

وصول شرطنامه از آدرس:

 چهار راهی شهید عبدالحق-  مکروریان اول- بلاک اول- منزل دوم- ریاست تدارکات- مدیریت عمومی تدارکات امور ساختمانی- وزرات فواید عامه- کابل- افغانستان) از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 بعد از ظهر، ذریعه فلش و یا از ویب سایت www.mopw.gov.af  بدست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ 25 میزان  1397 روز چهارشنبه ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر مبلغ 750,000 (هفت صد و پنجاه  هزار افغانی) به شکل تضمین بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی میباشد.

زمان آفرگشائی: 25/ میزان /1397 روز چهار شنبه ساعت 10:00 قبل از ظهر

آدرس: چهار راهی شهید عبدالحق-  مکروریان اول- بلاک اول- منزل دوم- ریاست تدارکات- اطاق جلسات- وزرات فواید عامه- کابل- افغانستان

نوت: اگر کدام تفاوت میان متن شرطنامه و اعلان دعوت به داوطلبی موجود باشد. متن شرطنامه مدار اعتبار است .