پروسه داوطلبی تهیه و تدارک 14 قلم تایر و بطری مورد ضرورت ریاست فواید عامه ولایت کاپیسا و 9 قلم تایر، چین و بطری مورد ضرورت ریاست فواید عامه ولایت دایکندی تحت دو بخش (لات)

تاریخ نشر: Sep 25, 2018

تاريخ خاتمه: Oct 20, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

موضوع:اعلان داوطلبی

وزارت فواید عامه ,از تمام داوطلبان  واجد شرایط  دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک  14 قلم تایر و بطری  مورد ضرورت ریاست فواید عامه ولایت کاپیسا و 9 قلم تایر، چین و بطری مورد ضرورت ریاست فواید عامه ولایت دایکندی تحت دو بخش (لات) تحت شماره تشخیصیه MOPW/NCB/G/39 اشتراک نموده و سافت کاپی شرطنامه را طور رایگان از (مدیریت عمومی تدارکات اجناس, آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی، ریاست تدارکات) بدست آورده ، آفر های خویش را مطابق  شرایط مندرج  شرطنامه و قانون وطرزالعمل  تدارکات  طور سربسته از تاریخ نشر اعلان  الی ساعت (10:00) قبل ازظهر  روز (شنبه)تاریخ ) 28/7/1397)به (ریاست تدارکات ، وزارت فواید عامه )واقع ناحیه ۱۶, چهاراهی عبدالحق ,مکروریان  اول ، بلاک اول، منزل دوم ) ارايه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنتی  قابل پذیرش نمیباشد .

حصول شرطنامه از آدرس:

 ریاست تدارکات،وزارت فواید عامه، چهارراهی شهیدعبدالحق – مکروریان اول – بلاک اول، منزل دوم، آمریت تدارکات اجناس، مدیریت عمومی تدارکات اجناس- کابل - افغانستان از ساعت 08:00 صبح الی04:00 بعد از ظهر ( اوقات رسمی) ذریعه Flash میموری ویا از ویب سایت وزارت فواید عامه (WWW.MOPW.GOV.AF) بدست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ (1397/07/28) ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد.آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر:

تضمین آفر طور گرنتی بانک برای لات اول  مبلغ (64،870.65)شصت و چهار هزار و هشت صدو هفتاد اعشاریه شصت و پنج افغانی و برای لات دوم مبلغ (100،216.1) صد هزار دوصدو شانزده اعشاریه یک افغانی اخذ میگردد و شرایط اهلیت مطابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی میباشد.

زمان آفرگشائی: به روز شنبه ) 1397/7/28) ساعت10:00) قبل از ظهر(در (اتاق جلسات ریاست تدارکات ,منزل دوم ,بلاک اول ,وزارت فواید عامه ) تدویر میگردد.

 

آدرس: ریاست تدارکات، وزارت فواید عامه کابل،بلاک اول،ِ منزل دوم، اطاق جلسات ریاست تدارکات وزارت فواید عامه.