پروژه ساختمان سرک ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا شامل چهار بخش (خارج دره، کله حوت، غچولان و جورغل ) به طول (562.87+15)کیلومتر

تاریخ نشر: Oct 29, 2018

تاريخ خاتمه: Nov 19, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اعلان تدارکات

عنوان پروژه: پروژه  ساختمان سرک ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا شامل چهار بخش (خارج دره، کله حوت، غچولان و جورغل ) به طول (562.87+15)کیلومتر.

 اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه  ساختمان سرک ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا شامل چهار بخش (خارج دره، کله حوت، غچولان و جورغل) به طول (562.87+15)کیلومتر، دارای نمبر تشخیصیه Re-bid-NPA/MOPW/97/W-2294/NCB  اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه ج.ا.ا بعد از نشر اعلان الی21  روز تقویمی ارائه نمایند. 

حصول شرطنامه از آدرس:

 ریاست تسهیلات تدارکاتی، اداره تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا، منزل اول (پشتونستان وات، کابل- افغانستان) از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 بعد از ظهر، ذریعه فلش و یا از ویب سایت www.npa.gov.af  بدست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ  28 عقرب 1397 روز دوشنبه ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر مبلغ (14,000,000)چهاردهمیلیون افغانی به شکل تضمین بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی میباشد.

زمان آفرگشائی:28 عقرب 1397 روز دوشنبه ساعت 10:00 قبل از ظهر

آدرس: اداره تدارکات ملی، ریاست تسهیلات تدارکاتی ریاست ج.ا.ا، منزل اول اتاق کنفرانس ها

نوت: اگر کدام تفاوت میان متن شرطنامه و اعلان دعوت به داوطلبی موجود باشد. متن شرطنامه مدار اعتبار است