دعوت به داوطلبی باز داخلی حفظ و مراقبت دوره ای (050+16) کیلومتر سرک جغلی از چهار راهی انتظار سرک خالد بن ولید الی تنگی مارمول، در ولسوالی مارمول ولایت بلخ زون شمال

تاریخ نشر: Nov 03, 2018

تاريخ خاتمه: Dec 01, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

( موضوع اعلان: دعوت به داوطلبی باز داخلی

برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت فوائد عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد تا پروسه  تدارکاتی: حفظ و مراقبت دوره ای (050+16) کیلومتر سرک جغلی از چهار راهی انتظار سرک خالد بن ولید الی تنگی مارمول، در ولسوالی مارمول ولایت بلخ زون شمال، را آغاز نماید.

شماره داوطلبی:  MPW/WB/ARTF-IDA/ARAP/PM/NTH/BLH/187/C2/001

وزارت فواید عامه جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل میاورد تا در پروسه داوطلبی باز داخلی، حفظ و مراقبت دوره ای (050+16) کیلومتر سرک جغلی از چهار راهی انتظار سرک خالد بن ولید الی تنگی مارمول، در ولسوالی مارمول ولایت بلخ زون شمال، اشتراک نمایند.

آفر فوق الذکر را درمقابل پرداخت مبلغ یک هزار (1,000.00) افغانی پول غیر قابل برگشت از تاریخ نشر اعلان الی مورخ 01/دیسمبر/2018 روز شنبه ساعت 2:00 بعد از ظهر بدست آورند. طبق قانون وطرزالعمل تدارکات عامه الی موعد آفر گشایی که به تاریخ: 01/دیسمبر/2018 روز شنبه ساعت 2:00 بعد از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد تعیین گردیده است. آفرهای که بعد از وقت ضرب الاجل و یا از طریق انترنت ارسال می گردد پذیرفته نمیشود. تضمین آفر مبلغ (700,000.00هفت صد هزار  افغانی به شکل گرنتی بانکی اخذ میگردد.

شرایط اهلیت: (داشتن جواز) طبق دستورالعمل برای داوطلبان ذکرشده در شرطنامه.

آدرس توزیع و اخذ آفر ها: وزارت فوایدعامه ریاست تدارکات منزل دوم واقع مکرویان اول