اعلان تدارکات پروژه حفظ و مراقبت دورانی سرک زرنج – دلارام بطول 10 کیلومتر از کیلومتر(000+75 الی 110+208)

تاریخ نشر: Nov 05, 2018

تاريخ خاتمه: Nov 26, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اعلان تدارکات

عنوان پروژه:پروژه حفظ و مراقبت دورانی سرک زرنج دلارام بطول 10 کیلومتر از کیلومتر(000+75 الی 110+208)

  وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه حفظ و مراقبت دورانی سرک زرنج – دلارام بطول 10 کیلومتر از  کیلومتر(000+75 الی110+208) دارای نمبرتشخیصیه REBID-MOPW/97/W-009/NCB اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون     و طرزالعمل تدارکات عامه ج.ا.ا بعد از نشر اعلان الی 23 روز تقویمی ارائه نمایند. 

  وصول شرطنامه از آدرس:

   چهار راهی شهید عبدالحق-  مکروریان اول- بلاک اول- منزل دوم- ریاست تدارکات- مدیریت عمومی تدارکات ساختمانی- وزارت فواید عامه- کابل- افغانستان) از ساعت    8:00 صبح الی 4:00 بعد از ظهر، ذریعه فلش و یا از ویب سایت www.mopw.gov.af  بدست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ 5 قوس 1397 روز دو شنبه ساعت     10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

     تضمین آفر مبلغ 1,000,000 (یک میلیون افغانی) به شکل تضمین بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی میباشد.

     زمان آفرگشائی: 5 قوس 1397 روز دو شنبه ساعت 10:00 قبل از ظهر

     آدرس: چهار راهی شهید عبدالحق-  مکروریان اول- بلاک اول- منزل دوم- ریاست تدارکات- اطاق جلسات- وزرات فواید عامه- کابل- افغانستان

     نوت: اگر کدام تفاوت میان متن شرطنامه و اعلان دعوت به داوطلبی موجود باشد. متن شرطنامه مدار اعتبار است .