اعلان داوطلبی تهیه و تدارک تعداد 17 قلم پرزه جات ریاست فواید عامه ولایت بامیان نمبر تشخیصیه MOPW/NCB/G/45

تاریخ نشر: Nov 07, 2018

تاريخ خاتمه: Dec 01, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اعلان داوطلبی

  تهیه و تدارک تعداد 17 قلم پرزه جات ریاست فواید عامه ولایت بامیان  نمبر تشخیصیه MOPW/NCB/G/45

 

وزارت فوایدعامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی { تهیه و تدارک تعداد 17 قلم پرزه جات ریاست فواید عامه ولایت بامیان به اساس قرارداد بالمقطع با نمبر تشخیصیهMOPW/NCB/G/45} اشتراک نموده و سافت کاپی شرطنامه را طور رایگان در حافظه یا فلش دسک از (مدیریت   عمومی تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی) و یا از ویب سایت های{ وزرات فواید عامه  www.mopw.gov.af و اداره تدارکات ملی www.npa.gov.af}   بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشراعلان الی ساعت (10:00 قبل از   ظهر) روز (شنبه) تاریخ 10/09/1397 به (ریاست تدارکات وزارت فواید عامه) واقع (چهار راهی شهید عبدالحق، مکروریان   اول) ارایه نمایندآفرهای ناوقت رسیده و انترنیتیقابل پذیرش نمی باشد.

  تضمین آفر بصورت تضمین بانکی( گرنتی بانک) مبلغ (40000 چهل هزار افغانی) اخذ میگردد. 

  جلسه آفرگشایی به ساعت (10:00 قبل از ظهر) روز (شنبه) مؤرخ  10/09/1397 در اتاق جلسات ریاست تدارکات، منزل دوم، وزرات فواید عامه تدویر می گردد.