اعلان داوطلبی تهیه و تدارک تایر، چین و بطری مورد ضرورت ریاست فواید عامه کابل و ریاست اداری و خدمات تحت دو بخش (لات) به اساس قرارداد بالمقطع

تاریخ نشر: Nov 07, 2018

تاريخ خاتمه: Dec 02, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اعلان داوطلبی

 تهیه و تدارک تایر، چین و بطری مورد ضرورت ریاست فواید عامه کابل و ریاست اداری و خدمات تحت دو بخش (لات) به اساس قرارداد بالمقطع با نمبر تشخیصیه MOPW/NCB/G/10

 

 وزارت فوایدعامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی {تهیه و تدارک تایر، چین و بطری مورد ضرورت ریاست فواید عامه کابل و  ریاست اداری و خدمات تحت دو بخش (لات) به اساس قرارداد بالمقطع با نمبر تشخیصیه MOPW/NCB/G/10 } اشتراک نموده و سافت کاپی شرطنامه را طور رایگان در حافظه یا فلش دسک از (مدیریت عمومی تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی) و یا از ویب سایت هایوزرات فواید عامه www.mopw.gov.af

و اداره تدارکات ملی www.npa.gov.af  بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزلعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت (10:00 قبل از ظهرروز (یکشنبه) تاریخ 11/09/1397 به (ریاست تدارکات وزارت فواید عامه) واقع (چهار راهی شهید عبدالحق، مکروریان اول )  ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی( گرنتی بانک)(مبلغ 40000 چهل هزار افغانی برای لات اول و مبلغ30,000   سی هزار افغانی برای لات دوم) اخذ میگردد. 

جلسه آفرگشایی به ساعت (10:00 قبل از ظهر) روز (یکشنبه) مؤرخ  11/09/1397 در اتاق جلسات ریاست تدارکات، منزل دوم، وزرات فواید عامه تدویر می گردد.